Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/160/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2015 poprzez zmiany w planie samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych i określić aktualny plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr VIII/160/2015
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe