Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/126/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 18 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465), art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 wskazany w § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/1028/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 wskazany w § 1 ust. 2 uchwały Nr XLVII/1028/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/126/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/126/2015
Rady Miasta Gliwice
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe