Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a i 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt. 1, art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie metody, o której mowa w art.6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), tj. w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce, w wysokości 9,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 19,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. 1. Traci moc Uchwała Nr XXIV/193/2012 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/224/2012 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce.

3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/274/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/224/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce.

§ 5. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe