Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/10/15/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Pogwizdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 469)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Pogwizdów, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców 3 352 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Pogwizdów przy ul. Kolejowej 45.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Hażlach.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1: 25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/10/15/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe