Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/10/17/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Dąbrowa Górnicza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, 951, 1513, z 2013 roku poz. 21, 165, z 2014 roku, poz. 659, 822) art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850) i art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Dąbrowa Górnicza, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców 124 246 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych "CENTRUM", zlokalizowaną w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Dąbrowa Górnicza oraz gminie Będzin.

§ 2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację Dąbrowa Górnicza o równoważnej liczbie mieszkańców 140 978 RLM, wyznaczoną Rozporządzeniem Nr 54/08 Wojewody Śląskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 156, poz. 2967).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/10/17/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe