Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/10/20/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Woźniki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 i art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, 951, 1513, z 2013 roku, poz. 21, 165, z 2014 roku, poz. 659, 822), art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850) i art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 z 2011 roku, poz. 159)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Woźniki, zwaną dalej "aglomeracją", o równoważnej liczbie mieszkańców 2 450 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Woźnikach, przy ul. Statek 25.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Woźniki.

§ 2. Obszar oraz granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację Woźniki wyznaczoną Rozporządzeniem Nr 10/08 Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r., Nr 33, poz. 706) zmienionym Rozporządzeniem Nr 32/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r., Nr 123, poz. 2426) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Woźniki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Grzegorz Wolnik


Załącznik do Uchwały Nr V/10/20/2015
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe