Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Lubomia

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 k ust. 1 pkt 1 w związku z art. 6j ust 1 pkt 1 oraz art. 6 k ust 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172)

Rada Gminy Lubomia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2.

Ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby.

§ 3.

Ustalić niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 4.

Tracą moc :

1) Uchwała Nr XXIX/182/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1174);

2) Uchwała Nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 843);

3) Uchwała Nr XXXVII/262/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 5129).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


Andrzej Godoj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe