Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Lubomia

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów - etap 1

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia przyjętego uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Lubomia z dnia 28 lutego 2011 r. ze zm., uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący 9 terenów o łącznej powierzchni 31,7 ha pokazanych na załącznikach graficznych do uchwały Nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 lutego 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/243/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/258/2013 z dnia 19 lipca 2013 r., położonych w sołectwach:

1) Syrynia - tereny Nr 1, 2 i 15;

2) Lubomia - tereny Nr, 7 - 9, 16, 17;

3) Grabówka - teren Nr 3.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki graficzne Nr 1- Nr 9 w skali 1:1000 o nazwie "rysunek planu", które na podstawie ustaleń planu oraz przepisów odrębnych obowiązują w zakresie:

1) granic obszaru objętego planem;

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) ustalonych symbolami przeznaczeń terenów;

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy;

5) oznaczenia obiektu wpisanego do rejestru zabytków;

6) granic stref ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych;

7) granic terenów zamkniętych;

8) granic strefy ochronnej od cmentarza.

3. Pozostałe oznaczenia na rysunkach planu są elementami informacyjnymi planu.

4. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe przed znakiem łamane przez - numer terenu według uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu;

2) oznaczenie cyfrowe po znaku łamane przez - kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze przeznaczenia terenu objętego planem;

3) oznaczenie literowe przed znakiem łamane przez - oznaczenie jednostki;

4) oznaczenia literowe po znaku łamane przez - rodzaj przeznaczenia terenu.

5. Załącznikami do uchwały poza wymienionymi w ust. 2, są:

1) Nr 10 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu";

2) Nr 11 nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

6. Oznaczenia literowe o których mowa w ust. 4 pkt 3 oznaczają następujące jednostki:

1) A - Lubomia i Grabówka;

2) B - Syrynia.

7. Oznaczenia literowe, o których mowa w ust. 4 pkt 4 oznaczają następujące rodzaje przeznaczenia terenów:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) U - tereny zabudowy usługowej;

3) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

4) ZM - tereny ogrodów przydomowych;

5) ZP - tereny zieleni urządzonej;

6) ZL - tereny lasów i zadrzewień;

7) - tereny łąk i pastwisk;

8) WS - tereny wód powierzchniowych;

9) KDD - tereny publicznych dróg dojazdowych;

10) KDW - tereny dróg wewnętrznych;

11) KK - tereny komunikacji kolejowej.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) budynkach o dachach spadzistych - należy przez to rozumieć budynki, na których nachylenie połaci dachowych jest nie mniejsze niż 20°;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, przy czym nie dotyczy ona:

a) elementów, takich jak: schody, podesty, pochylnie, obiekty związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji,

b) elementów, takich jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, dekoracje, które mogą wystawać poza tę linię nie więcej niż 1,0 m,

c) przeszklonych zadaszeń w wnętrzach kwartałów zabudowy;

4) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób użytkowania terenów w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, sposób użytkowania terenów dopuszczany w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przy czym w przypadku terenów przeznaczonych do zabudowy dopuszczany sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej;

7) rysunku planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne do niniejszej uchwały w skali 1:1000;

8) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

9) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich kondygnacji budynku w obrysie zewnętrznym ścian oraz wszystkich elementów wykraczających poza kubaturę obiektu tj. tarasów, schodów zewnętrznych, balkonów, podcieni, zjazdów do garaży;

10) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Lubomia;

11) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania;

12) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w dniu uchwalenia planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

13) działce sąsiedniej - należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej;

14) nowym budynku - należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane na podstawie niniejszego planu;

15) nowym obiekcie - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego realizacja może nastąpić na podstawie niniejszego planu;

16) strefie technicznej od linii średniego napięcia - należy przez to rozumieć pas terenu umożliwiający eksploatację sieci, w tym dojazd do stanowisk słupowych.

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 3.

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu i grafitu;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) z zastrzeżeniem pkt 3 nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunku planu,

b) dopuszcza się możliwość lokalizacji zabudowy w granicach działek budowlanych nie przylegających do linii rozgraniczających terenów komunikacji;

3) zachowanie minimalnych odległości nowych budynków:

a) od brzegu wód powierzchniowych - 5,0 m,

b) od granic terenów lasów zgodnie z przepisami odrębnymi w zależności od rodzaju zabudowy.

2. Zabrania się realizacji:

1) dachów budynków z przesunięciem poziomu przeciwległych połaci dachu w kalenicy;

2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych.

3. Dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z parametrami i wskaźnikami zabudowy i zagospodarowania terenów, ustalonymi w planie dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów, bądź przy nieprzekroczeniu parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania stanu istniejącego w dniu uchwalenia planu.

§ 4.

1. Część terenu Nr 3 zgodnie z rysunkiem planu znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 "Stawy Wielikąt i Las Tworkowski" kod PLB 240003.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 nakazuje się respektowanie planu zadań ochronnych zgodnie z zarządzeniem nr 35/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 grudnia 2013 r.

3. Ustala się ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

1) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, utrzymanie równowagi przyrodniczej, ochronę walorów krajobrazowych;

2) grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów dźwięków, przy czym tereny o symbolach MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Ustala się nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

6. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków powierzchniowych wyłącznie po spełnieniu wymogów określonych w odrębnych przepisach w tym zakresie.

§ 5.

1. W granicach obszaru objętego planem znajduje się spichlerz dworski z XIX w. (teren Nr 3), wpisany do rejestru zabytków i podlegający ochronie na podstawie przepisów odrębnych. Granice ochrony obejmują cały teren Nr 3.

2. Zakres ochrony budynku, o którym mowa w ust.1 obejmuje:

1) nakaz zachowania bryły, spadku dachu i detali architektonicznych;

2) dopuszczenie modernizacji i remontów obiektu, pod warunkiem zachowania podziałów elewacji, rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz zastosowania materiałów tradycyjnych;

3) dopuszczenie lokowania reklam jedynie w formie szyldu w strefie parteru budynku (do wysokości 4,0 m), informujących o usługach zlokalizowanych w budynku;

4) nakaz zachowania elementów historycznej kompozycji zieleni wokół budynku.

3. Ustala się następujące strefy ochrony wartości kulturowych w granicach obszaru opracowania planu:

1) strefa "A" - ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmująca spichlerz dworski zespołu dworsko-folwarcznego w Grabówce w granicach obszaru objętego planem (teren Nr 3);

2) strefa "B" - pośredniej ochrony konserwatorskiej obejmująca część terenu Nr 8, oraz teren Nr 2 i 9 wyróżniające się historycznym układem ruralistycznym;

3) strefa "E" - ochrony ekspozycji obejmująca teren Nr 3 na obszarze zespołu dworsko-folwarczny w Grabówce;

4) strefa "OW" - obserwacji archeologicznej obejmująca obszar ochrony bezpośredniego otoczenia stanowisk archeologicznych - tereny Nr 2 i 3.

4. W strefach, o których mowa w ust. 3 ustala się:

1) w strefie "A" ochronę historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach kulturowych, poprzez:

a) dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy do historycznego układu przestrzennego,

b) nawiązanie architektury nowych obiektów do architektury zabytkowego spichlerza dworskiego z XIX w.,

c) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 zakaz lokalizacji reklam o powierzchni większej niż 5 m2 oraz nośników reklamowych;

2) w strefie "B" ochronę historycznego układu przestrzennego oraz zachowanych elementów o wartościach kulturowych, poprzez:

a) dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy do historycznego układu przestrzennego,

b) nawiązanie architektury nowych obiektów do form zabudowy tradycyjnej,

c) dopuszczenie lokowania reklam o powierzchni do 5 m2 włącznie, w strefie parteru budynków (do wysokości 4,0 m), informujących o usługach zlokalizowanych w budynku;

3) w strefie "E" ochronę ekspozycji i panoram historycznych poprzez:

a) zakaz lokalizacji dominant przestrzennych,

b) ograniczenie wysokości nowych obiektów kubaturowych na terenach przeznaczonych do zabudowy - do maksymalnie 15,0 m na terenach o symbolu 3A/1U i 3A/2U,

c) nakaz wykorzystania widoków i charakterystycznych dominant w kompozycji przestrzennej nowej zabudowy;

4) w strefie "OW" roboty ziemne mogą podlegać ograniczeniom, związanym z koniecznością przeprowadzenia badań bądź nadzorów archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków archeologicznych.

§ 6.

1. Ustala się, że przestrzeń publiczną obszaru opracowania poza terenami dróg publicznych w ich liniach rozgraniczających stanowiły będą tereny opisane na rysunku planu następującymi symbolami o następującym przeznaczeniu:

1) ZP - tereny zieleni urządzonej;

2) otoczenie budynków użyteczności publicznej na terenach o symbolach U.

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych funkcjonujących w trakcie organizacji imprez, zawodów i uroczystości.

3. Reklamy i szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków.

§ 7.

1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości w przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalne powierzchnie działek - 100 m2,

2) minimalna szerokość frontu działek - 10,0 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70° - 110°.

§ 8.

1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:

1) przeznaczenie terenów o symbolach KDD dla publicznych dróg klasy "dojazdowa";

2) przeznaczenie terenów o symbolach KDW dla dróg wewnętrznych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się następujące szerokości terenów w liniach rozgraniczających dróg:

1) dla dróg o symbolach KDD - 10,0 m;

2) dla dróg o symbolach KDW - 6,0 m.

3. Dopuszcza się inne szerokości dróg w liniach rozgraniczających, o których mowa w ust. 2 zgodnie z ich wydzieleniem własnościowym i zgodnie z rysunkiem planu oraz przepisami odrębnymi, w przedziale:

1) dla dróg o symbolach KDD - 4,0 m - 14,0 m;

2) dla dróg o symbolach KDW - 3,0 m - 8,0 m.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 ustala się następujące wskaźniki minimalnych ilości miejsc parkingowych:

1) dla obiektów handlowych - 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej;

2) dla obiektów sportowo - rekreacyjnych - 30 miejsc na 100 m2 powierzchni użytkowej;

3) dla hoteli i moteli - 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych;

4) dla biur - 30 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej;

5) dla zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych - 30 miejsc na 100 zatrudnionych;

6) dla lokali rozrywkowych - 30 miejsc na 100 miejsc widowiskowych;

7) dla szkół, przedszkoli i żłobków - 30 miejsc na 100 zatrudnionych;

8) dla przychodni zdrowia - 25 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej;

9) dla zabudowy mieszkaniowej - 1 miejsce na 1 mieszkanie.

5. Na terenach sąsiadujących z liniami kolejowymi - tereny o symbolach: 1B/1MN, 1B/6MN, 1B/7MN, 1B/8MN, 1B/2ZŁ, 1B/3ZŁ, 1B/6ZŁ, 1B/3ZM, 1B/3KDD obowiązują odległości od granicy obszaru kolejowego, bądź osi skrajnych torów oraz warunki dopuszczające usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych, budynków lub budowli, a także dotyczące sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych określone w przepisach odrębnych o transporcie kolejowym.

6. W ramach powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w ust. 4 konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 12 miejsc parkingu.

§ 9.

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń;

2) ustala się przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci zgodnie z poniższymi zasadami:

a) przebieg sieci w terenach zabudowanych winien być projektowany w liniach rozgraniczających dróg,

b) poza terenem zabudowanym infrastrukturą liniową napowietrzną i podziemną należy prowadzić poza pasem drogowym,

c) inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnego systemu wodociągowego;

2) z zastrzeżeniem pkt 3 dopuszcza się pobór wody z ujęć lokalnych i ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom odrębnym;

3) w terenach o symbolach 7A/1MN i 15B/1MN zakazuje się lokalizacji ujęć lokalnych oraz studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się rozdzielczy system kanalizacji z odprowadzeniem:

1) ścieków bytowych i ścieków komunalnych do systemu zapewniającego właściwy poziom ochrony środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) wód opadowych i roztopowych do:

a) szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora w przypadku braku możliwości ich odprowadzania do kanalizacji deszczowej.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w gaz ziemny dostarczany sieciowo;

2) uzupełniające zaopatrzenia w gaz płynny.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej;

2) dopuszcza się zaopatrzenie poprzez stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania;

3) możliwość poboru ciepła dla celów grzewczych z innych odnawialnych źródeł energii.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia poprzez stacje transformatorowe;

2) ustala się pokrycie zwiększającego się zapotrzebowanie w energię elektryczną poprzez budowę nowych stacji transformatorowych lub poprzez wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy;

3) na rysunkach planu wprowadzono informacyjnie strefy techniczne od linii średniego napięcia o szerokości 8 m od osi linii.

7. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

§ 10.

1. Tereny Nr 1, 2 i 15 znajdują się w granicach złoża węgla kamiennego "Anna Pole Południowe".

2. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) tereny górnicze;

2) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

3) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów i sposobów ich zabudowy oraz zagospodarowania

§ 11.

1. Wyznacza się tereny o symbolach MN, dla których ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzezeniem § 21 ust. 2;

2) dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe, o ile uciążliwość ich oddziaływania mieścić się będzie w granicach nieruchomości, na której są zlokalizowane,

b) budynki gospodarcze,

c) dojazdy i drogi wewnętrzne, place, miejsca parkingowe, chodniki,

d) ogrody, obiekty małej architektury,

e) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) dla budynków mieszkalnych nakaz stosowania dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci w przedziale 20°-45°,

b) z zastrzeżeniem lit. a dopuszcza się realizację budynków mieszkalnych z dachami płaskimi, wyłącznie w sytuacji, gdy jedna z sąsiednich działek zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dachem płaskim lub, gdy na sąsiednich działkach nie występuje zabudowa,

c) dopuszcza się realizację dachów spadzistych i płaskich dla budynków gospodarczych i usługowych,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30%,

f) minimalna intensywność zabudowy - 0,1,

g) maksymalna intensywność zabudowy - 0,6,

h) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne i usługowe- 13,0 m,

- budowle -15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane - 6,0 m;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

3) minimalna ilość miejsc parkingowych - zgodnie z § 8 ust. 4;

4) dla terenów oznaczonych symbolami 1B/1MN, 1B/6MN-1B/8MN nakaz uwzględnienia zapisów § 8 ust. 5 niniejszej uchwały;

5) dla zabudowy zwartej i bliźniaczej dopuszcza się lokalizację budynków w granicach własności działek nie przylegających do dróg publicznych.

§ 12.

1. Wyznacza się tereny o symbolach U, dla których ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - zabudowa usługowa;

2) dopuszczalne:

a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego,

b) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,

c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,

e) dojazdy i drogi wewnętrzne, place, chodniki,

f) place składowe wyłącznie na terenie o symbolu 3A/1U z wykluczeniem składowisk odpadów.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nakaz stosowania dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci w przedziale 20°-45°,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 90%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10%,

d) minimalna intensywność zabudowy - 0,2,

e) maksymalna intensywność zabudowy - 1,5,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki i budowle - 15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane - 6,0 m,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

3) minimalna ilość miejsc parkingowych - zgodnie z § 8 ust. 4.

§ 13.

1. Wyznacza się teren o symbolu 8A/1P, dla którego ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - obiekty produkcyjne, składy i magazyny;

2) dopuszczalne:

a) obiekty o funkcji usługowej,

b) miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, drogi, chodniki,

c) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) nakaz stosowania dachów płaskich lub spadzistych o kącie nachylenia połaci w przedziale 20°-45°,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 90%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10%,

d) minimalna intensywność zabudowy - 0,3,

e) maksymalna intensywność zabudowy - 1,5,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe - 15,0 m,

- pozostałe obiekty budowlane - 6,0 m,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

3) minimalna ilość miejsc parkingowych - zgodnie z § 8 ust. 4.

§ 14.

1. Wyznacza się tereny o symbolach ZM, dla których ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - ogrody przydomowe;

2) dopuszczalne:

a) ciągi piesze i ścieżki spacerowe, drogi wewnętrzne,

b) altany ogrodowe o powierzchni zabudowy nie wymagającej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) sieci i urządzenia infrastruktury techniczne,

d) obiekty i urządzenia małej architektury,

e) oczka wodne, ścieżki spacerowe.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 15%,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80%,

d) minimalna intensywność zabudowy - 0,01,

e) maksymalna intensywność zabudowy - 0,1,

f) maksymalna wysokość zabudowy - 6,0 m;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla terenu oznaczonego symbolem 1B/3ZM nakaz uwzględnienia zapisów § 8 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 15.

1. Wyznacza się teren o symbolu 2B/1ZP dla którego ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - zieleń urządzona;

2) dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia małej architektury,

b) ciągi piesze i ścieżki spacerowe, drogi wewnętrzne,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) obiekty gastronomiczne.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się:

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość zabudowy - 6,0 m,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 10% powierzchni terenu o symbolu ZP wydzielonego na rysunku planu,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% powierzchni terenu,

d) minimalna intensywność zabudowy - 0,01,

e) maksymalna intensywność zabudowy - 0,1;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 16.

1. Wyznacza się tereny o symbolach ZL, dla których ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - lasy i zadrzewienia;

2) dopuszczalne:

a) obiekty i urządzenia turystyczne oraz parkingi leśne dopuszczone w przepisach dotyczących lasów,

b) ścieżki rowerowe.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 2, dla których ustala się:

1) nieprzekraczalną wysokość zabudowy - 4,0 m;

2) maksymalną intensywność zabudowy - 0,01.

§ 17.

1. Wyznacza się tereny o symbolach , dla których ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - łąki i pastwiska;

2) dopuszczalne:

a) zieleń urządzona i izolacyjna,

b) drogi gruntowe, ścieżki rowerowe i spacerowe,

c) sieci i urządzenia infrastruktury techniczne,

d) możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną i leśną.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1B/2ZŁ, 1B/3ZŁ i 1B/6ZŁ ustala się nakaz uwzględnienia zapisów § 8 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 18.

1. Wyznacza się teren o symbolu 1B/1WS, dla którego ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - wody powierzchniowe;

2) dopuszczalne - urządzenia wodne oraz wszelkie urządzenia zmierzające do zachowania spływu, poprawy czystości oraz zwiększenia dotychczasowej retencji wód.

2. Dla terenu o symbolu 1B/1WS ustala się zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju użytkowania poza wodami powierzchniowymi, innego niż przekształcenia związane z budową wysp, półwyspów i innych urządzeń związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem terenów oraz hodowlą ryb.

§ 19.

1. Wyznacza się tereny o symbolach KDD i KDW, dla których ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe - drogi;

2) dopuszczalne:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,

c) szpalery drzew niskopiennych w rejonach niekolidujących z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się:

1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

a) ścieżki rowerowe należy realizować o szerokości: jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,

b) skrzyżowania ścieżek rowerowych z drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1B/3KDD nakaz uwzględnienia zapisów § 8 ust. 5 niniejszej uchwały.

§ 20.

1. Wyznacza się teren o symbolu 1B/1KK, dla którego ustala się przeznaczenia:

1) podstawowe:

a) linie i bocznice kolejowe,

b) obiekty i budynki kolejowe,

c) kolejowa infrastruktura techniczna;

2) dopuszczalne - obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem komunikacji kolejowej.

2. W granicach terenów komunikacji kolejowej wymienionych w ust. 1 obowiązują przepisy odrębne wynikające z ustawy o transporcie kolejowym.

Rozdział 4.
Przepisy szczegółowe dla niektórych terenów

§ 21.

1. W przypadku budynków i ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg, a nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg.

2. Na terenach o symbolach 7A/1MN i 15B/1MN należy uwzględnić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi cmentarzy 50 m strefę ochronną od cmentarza oraz inne obowiązujące w tych przepisach ograniczenia dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenów.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 22.

Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) tereny o symbolach MN, U - 30%;

2) tereny o symbolach P - 20%;

3) pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w pkt 1 i w pkt 2 - 5%.

§ 23.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubomi.

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 25.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Andrzej Godoj


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu planu miejscowego, wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od 3 kwietnia 2014 r. do 6 maja 2014 r., z możliwością składania uwag do dnia 20 maja 2014 roku, wpłynęły 2 uwagi, które zostały uwzględnione przez Wójta Gminy.

Do projektu planu miejscowego, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w okresie od 8 kwietnia 2015 r. do 7 maja 2015 r., z możliwością składania uwag do dnia 21 maja 2015 roku nie zgłoszono żadnych uwag.

W związku z powyższym, nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/55/2015
Rady Gminy Lubomia
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycjiz zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Nakłady na budowę dróg publicznych, sieci wodociągowej oraz dokumentacji projektowej
wg prognozy kształtować się będą na poziomie około 1 mln 245 tys. zł. Z kolei konieczność wykup gruntów pod budowę tych dróg szacuje się na poziomie około 190 tys. zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków uchwalenie planu wygeneruje także dochody budżetowe. Docelowo wpływy z tytułu podatku od nieruchomości z terenów mieszkaniowych i usługowych jeszcze niezabudowanych mogą wynieść około 164 tys. zł. rocznie, zwiększając tym samym dochody własne gminy.

W celu sfinansowania kosztów budowy dróg publicznych oraz sieci wodociągowej niezbędne może okazać się posiłkowanie zewnętrznymi źródłami finansowania. W przypadku finansowania budowy sieci wodociągowej, na pewno dobrym rozwiązaniem dla gminy byłoby ubieganie się
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Innym alternatywnym rozwiązaniem dla finansowania tego rodzaju inwestycji może być zaciągnięcie pożyczki na preferencyjnych warunkach w Narodowym, czy też Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uzasadnienie

Plan stanowi pierwszy etap miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów.

Plan dotyczy obszaru tworzonego przez tereny Nr 1-3, 7-9, 15-17 pokazane na załącznikach graficznych według uchwały Nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 lutego 2013 r. , uchwały Nr XXXV/243/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 21 maja 2013 r. oraz uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Lubomia z dnia 19 lipca 2013 r.

Są to tereny na których ustalone w planie przeznaczenie terenów nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia. Pozostałe tereny objęte powyższymi uchwałami Rady Gminy Lubomia wymagały zmiany ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia w celu ustalenia takich zasad zagospodarowania, które nie naruszają ustaleń studium.

Stąd tereny te objęto drugim etapem sporządzania planu, po uchwaleniu zmiany studium.

Plan uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia a dokumentacja planu zawiera wymagane prawem materiały planistyczne i dokumenty formalno-prawne.

Do pierwszego etapu planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zgłoszono dwie uwagi, a ich uwzględnienie przez Wójta Gminy nie powodowało zmiany koncepcji planu.

Po uchwaleniu planu przez Radę Gminy Lubomia uchwałą Nr V/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Wojewoda Śląski stwierdził nieważność tej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IFIII.4131.1.15.2015 z dnia 13 marca 2015 r.).

Nieważność uchwały stwierdzona została w związku z nie określeniem w planie wskaźnika ilości miejsc parkingowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nie uwzględnienia przepisu, że w strefie przy cmentarzu w odległości do 50 m nie jest możliwe sytuowanie jakiejkolwiek zabudowy.

Ponadto zarzucono dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach leśnych bez uzyskania zgody na przeznaczenie terenu na cele nieleśne.

Po przeprowadzeniu korekt planu wynikających z powyższego rozstrzygnięcia nadzorczego, projekt planu wyłożono ponownie do publicznego wglądu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu nie zgłoszono uwag, w związku z czym nie było powodu do podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie.

Nie zmienił się również załącznik Nr 11 do uchwały "Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych", ponieważ przeprowadzone korekty planu nie wpływają na zmianę tego załącznika.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe