Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/10/78/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku- Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2015 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.770.000,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych

1.770.000,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2015 roku

1/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZNIA

1.558.059,00 zł

w tym:

- dochody majątkowe

* środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

1.558.059,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

697,65 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

697,65 zł

3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

1.725,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1.725,00 zł

4/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

22.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z różnych dochodów

22.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2015 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.770.000,00 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1.770.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

1.770.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.770.000,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.770.000,00 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

20.000,00 zł

rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

20.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

20.000,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące

20.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących

20.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2015 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.558.059,00 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1.558.059,00 zł

I. Wydatki majątkowe

1.558.059,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.558.059,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.558.059,00 zł

2/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

100.000,00 zł

rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie policji

100.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

100.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,00 zł

w tym na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

100.000,00 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

697,65 zł

rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

697,65 zł

I. Wydatki bieżące

697,65 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

697,65 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

697,65 zł

4/ w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

88.720,35 zł

rozdziale 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

88.720,35 zł

I. Wydatki bieżące

88.720,35 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

88.720,35 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

88.720,35 zł

5/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

23.725,00 zł

a/ rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1.725,00 zł

I Wydatki bieżące

1.725,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

1.725,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.725,00 zł

b/ rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie

22.000,00 zł

I Wydatki bieżące

22.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

22.000,00 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

13.164,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8.836,00 zł

5. Załącznik Nr 3,,Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2015 rok'' otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 168.720,35 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 168.720,35 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6.070.876,10 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 3.992.156,75 zł, kredytem bankowym w kwocie 667.169,35 zł oraz pożyczką z WFOŚiGWw kwocie 1.411.550,00 zł

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-po stronie dochodów- 103.915.722,63 zł

-po stronie wydatków- 109.986.598,73zł

- deficyt - 6.070.876,10 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Jan BorowskiZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/10/78/15
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/10/78/15
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe