Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Ciasna

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w uchwale Nr VII/66/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 02 czerwca 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciasna uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 2 uchwały Nr VII/66/2015 Rady Gminy Ciasna z dnia 02 czerwca 2015 dokonuje się zmiany w następujący sposób:

1. w załączniku nr 1 do uchwały było:

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe,

w tym: art.5 ust.1 p.2 i 3 u.o.f.p

dochody majątkowe,

dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich 55 700,00 winno być:

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe,

w tym: art.5 ust.1 p.2 i 3 u.o.f.p

dochody majątkowe,

dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich 55 970,00

2. w załączniku nr 2 do uchwały było:

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe,

wydatki majątkowe

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : art. 5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p było 169 730,00 winno być:

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe,

wydatki majątkowe

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym : art. 5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p 170 000,00.

3. w załączniku nr 3 do uchwały było: 1. Dochody 31 574 426,60 2. Wydatki 33 562 381,60 winno być: Dochody 31 574 156,60 2. Wydatki 33 562 111,60.

§ 2.

Zmienia się treść zapisu uchwały w § 4 pkt 3) było:

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 891 274,45 zł.

winno być:

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 185 859,45 zł.

§ 3.

Zmienia się treść zapisu uchwały w § 5 było:

Plan po zmianach

Dochody 31 574 426,60

Wydatki 33 562 381,60

Winno być:

Plan po zmianach

Dochody 31 574 156,60

Wydatki 33 562 111,60

§ 4.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna


Henryk Pluta

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe