Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/188/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/152/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 16, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U.2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(j.t. Dz.U. 2015r. poz. 114)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala:

§ 1. W uchwale Nr IX/152/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu zmienia się § 6 pkt 3, który otrzymuje brzmienie: "osoby uprawnione uzyskały lub ubiegają się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu, przyznawaną na podstawie uchwały rady innej gminy wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Uzasadnienie

Zapisy niniejszej uchwały, wprowadzające zmianę do Uchwały Nr IX/152/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 27 kwietnia 2015r. , w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu, precyzują brzmienie § 6 pkt 3. Uściślenie treści tego zapisu polega
na wskazaniu, że zapomoga z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu nie będzie przysługiwała osobom uprawnionym, które już otrzymały lub ubiegają się o zapomogę przyznawaną
na podstawie uchwały rady innej gminy wydanej w oparciu o art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych. Wyeliminowana zostanie sytuacja w której rodzice lub opiekunowie skorzystają lub zamierzają skorzystać z analogicznego wsparcia w innej gminie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe