Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/189/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Honorowe Obywatelstwo Miasta Czeladź jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miejską osobom szczególnie zasłużonym dla Czeladzi oraz innym wybitnym osobom.

2. Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.

3. Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.

4. Nadanie Honorowego Obywatelstwa niezależne jest od miejsca zamieszkania kandydata.

§ 2. Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź mogą wystąpić:

1) Radni Rady Miejskiej,

2) Komisje Rady Miejskiej,

3) Burmistrz Miasta,

4) Organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje działające na terenie miasta Czeladź,

5) Grupa mieszkańców Czeladzi w liczbie minimum 50 osób, posiadających czynne prawo wyborcze, na dzień składania wniosku.

§ 3. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź powinien zawierać:

1) określenie wnioskodawcy,

2) dane kandydata,

3) zgoda kandydata (podpis lub w sytuacji braku możliwości jego uzyskania informacja o jej wyrażeniu),

4) życiorys/opis działalności kandydata,

5) uzasadnienie wniosku i podpis wnioskodawcy.

§ 4. 1. Wnioski o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź należy składać do Rady Miejskiej, do końca marca każdego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W 2015 roku wnioski o których mowa w ust. 1 należy składać do końca sierpnia.

§ 5. 1. Wnioski sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym w terminie do końca kwietnia Zespół ds. opiniowania wniosków kandydatów do tytułu Honorowego Obywatela Miasta, powoływany przez Radę Miejską odrębną uchwałą, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W 2015 roku zespół, o którym mowa w ust. 1 kończy pracę w terminie do końca września.

§ 6. 1. Na Sesji Rady Miejskiej Zespół przedstawia sprawdzone i zaopiniowane wnioski o przyznanie tytułu, oraz wnioskuje (rekomendacja) o przyznanie tytułu określonej osobie lub osobom. Rekomendacja nie jest dla Rady wiążąca.

§ 7. 1. Potwierdzenie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź stanowi akt nadania oraz symboliczny klucz do bram miasta.

2. Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź, odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej, zwołanej w roku, w którym nagrodę przyznano.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Czeladź oraz uchwała Nr VII/130/2015 w sprawie ustanowienia Regulaminu nadawania Tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Czeladź.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe