Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr OG-BR.0007.10.51.2015 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz 1232, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Gaszowice
na wniosek Wójta Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin udzielania dotacji do osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną powietrza - modernizacja źródła ciepła oraz inwestycje związane z ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się osobom fizycznym dotacji na niżej wymienione zadania:

1) Inwestycje związane z ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej,

2) Inwestycje związane z ochroną powietrza - modernizacja źródła ciepła w budynkach indywidualnych w zakresie - zabudowa kotła na węgiel z automatycznym dozowaniem paliwa, gaz, biomasę, pelet, kotła olejowego, pompy ciepła powietrznej lub gruntowej.

§ 3. Łączną kwotę dotacji określa uchwała budżetowa.

§ 4. 1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek.

2. Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Gaszowice a wnioskodawcą.

3. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami umowy.

4. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków, do wyczerpania posiadanych przez Gminę środków finansowych przeznaczonych na dane inwestycje.

§ 5. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

2) wysokość dotacji celowej udzielonej podmiotowi i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji do dnia 15 grudnia roku kalendarzowego,

4) tryb kontroli wykonania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.

§ 6. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji przedłożone przez wnioskodawcę zgodnie z zapisami umowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Masarczyk


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.10.51.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną powietrza - zabudowa źródeł ciepła oraz inwestycje związane z ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 1. Regulamin określa zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gaszowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód oraz ochroną powietrza, na terenie Gminy Gaszowice.

§ 2. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego albo nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym zlokalizowanej na terenie Gminy Gaszowice, nie posiadające zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót oraz wyrażenie zgody na wypłacenie dotacji osobie upoważnionej do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, przy zachowaniu poniższych warunków:

1) Brak możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej lub podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest technicznie niemożliwe - w przypadku planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 /d:

2) Wnioskodawca nie korzystał z dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Gaszowice w latach 2010 - 2012 - w przypadku planowanej instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych.

§ 3. 1. Dotacja ma charakter częściowej rekompensaty kosztów obejmujących:

1) Inwestycje związane z ochroną wód - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadających certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską EN12566-3: 2005+A1:2009, oznakowane znakiem CE, na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej.

2) Inwestycje związane z ochroną powietrza - zabudowa źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w zakresie zabudowy kotła na węgiel z automatycznym dozowaniem paliwa posiadający certyfikat ekologiczny, gaz, biomasę, pelet, kotła olejowego, pompy ciepła powietrznej lub gruntowej, obejmującej koszty zakupu i montażu tych urządzeń posiadających aktualne świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego" (wydane przez akredytowane laboratorium).

3) Dotacja nie obejmuje:

- kosztów zakupu pojedynczych elementów,

- kosztów sporządzenia dokumentacji oraz konserwacji urządzeń.

§ 4. 1. Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 2 500,00 zł.

2. Dotacje nie będą udzielane na inwestycje zrealizowane przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji.

§ 5. 1. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację do inwestycji określonych w § 1 jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Gaszowice kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami:

a) wniosek o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,

b) wniosek o przyznanie dotacji celowej na zabudowę ekologicznego źródła ciepła - stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu,

c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Realizacja wniosków odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na dane zadanie.

§ 6. 1. Pozytywna ocena merytoryczna i formalna wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Gaszowice, a Wnioskodawcą.

2. Wnioskodawca zostanie poinformowany o przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub elektronicznie.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. 1. W rozliczeniu otrzymanych środków uwzględniane będą wyłącznie dokumenty wystawione po dacie zawarcia umowy o udzieleniu dotacji.

2. Wnioskodawca przedkłada Gminie Gaszowice kopię faktury VAT lub rachunku oraz następujące dokumenty rozliczeniowe:

1) w zakresie inwestycji związanych z ochroną wód:

a) zgłoszenie robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane),

b) zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków wymaganego przepisami Prawo ochrony środowiska (art. 152),

c) protokół odbioru wykonania urządzeń podpisany przez Inwestora i Instalatora.

2) w zakresie inwestycji związanych z ochroną powietrza:

a) zgłoszenie robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane),

b) zgłoszenie projektu robót geologicznych staroście oraz zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy plan ruchu zakładu górniczego wykonującego roboty geologiczne, w przypadku wykonywania gruntowej pompy ciepła,

c) protokół odbioru wykonania urządzeń podpisany przez Inwestora i Instalatora.

3. Wypłata środków może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków zastrzeżonych w umowie.

4. Dotacja wypłacana jest jednorazowo przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 2.

5. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku likwidacji przydomowej oczyszczalni, braku eksploatacji lub eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnej z rozwiązaniem projektowym dokonanej w terminie 5 lat od udzielenia dotacji.

6. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku likwidacji lub sprzedaży zabudowanego źródła ciepła w ramach pozyskanej dotacji w terminie 5 lat od udzielenia dotacji.

§ 8. 1. Gmina Gaszowice ma możliwość kontroli prawidłowości wykonywania zadania zarówno przed przystąpieniem do realizacji, jak również po jego realizacji.

2. Dotowany zobowiązuje się udostępnić nieruchomość na której zabudowano przydomową oczyszczalnię ścieków lub ekologiczne źródło ciepła przez okres 5 lat od daty rozliczenia dotacji.


Załącznik nr 1
do Regulaminu

Gaszowice, dnia .......................................

Urząd Gminy Gaszowice

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………..….............................

adres ………………………………………………………………………………………….............................

Księga Wieczysta nr …………………………………….. nr działki……………………….............................

seria i nr dowodu osobistego …………………...…......... PESEL ………………………...............................

nr telefonu: stacjonarny …………………………….…... komórkowy…………………..………...................

Rachunek osobisty, na który Urząd Gminy ma przekazać kwotę dotacji:

......................................................................................................................................................................

1. Planowana budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejącym/nowym*

budynku mieszkalnym położonym w …………………… przy ul. ..............................................................

2. Planowany termin realizacji zadania .......................................................................................................

Zobowiązuję się do:

- wykonania dokumentacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i zgłoszenia wykonania robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę (w przypadku gdy jest wymagane) w Starostwie Powiatowym w Rybniku,

- przedstawienie dokumentacji wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zgłoszenia robót lub pozwoleniem na budowę - przed podpisaniem umowy dotacji.

Załączniki:

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,

2) Oświadczam, iż znam treść Regulaminu i akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Ponadto oświadczam, że:

1. Dotacja nie będzie stanowiła kosztu działalności gospodarczej wnioskodawcy.

2. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy.

3. Zobowiązuję się do użytkowania przydomowej oczyszczalni (stosowania bioaktywatorów, czyszczenia filtrów, wywożenia osadów ściekowych, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Gaszowice wyłącznie na potrzeby związane z udzieleniem dotacji i jej rozliczenia.

.........................................................
(podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do Regulaminu

Gaszowice, dnia ........................................

Urząd Gminy Gaszowice

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej
na zabudowę ekologicznego źródła ciepła

DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………..…................….........

adres …………………………………………………………………………………………….........................

Księga Wieczysta nr …………………………… nr działki …………………………………..........................

seria i nr dowodu osobistego …………………… PESEL ………………………...........................................

nr telefonu: stacjonarny ………………………………... komórkowy…………………………......................

Rachunek osobisty na który Urząd Gminy ma przekazać kwotę dotacji:

......................................................................................................................................................................

Planowany wariant termomodernizacji:

1. Zabudowa kotła na węgiel z automatycznym dozowaniem paliwa.

2. Zabudowa kotła opalanego gazem.

3. Zabudowa kotła opalanego olejem opałowym.

4. Zabudowa kotła opalanego biomasą.

5. Zabudowa pompy ciepła powietrznej / gruntowej*.

6. Zabudowa kotła na pelety.

* właściwe podkreślić

Uwaga: zaznaczenie więcej niż jednego wariantu unieważnia wniosek.

Przewidywany termin realizacji * ................................. …..................................

* podać rok i miesiąc przewidywanej realizacji zadania.

Załączniki:

1) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,

2) Oświadczam, iż znam treść Regulaminu i akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Ponadto oświadczam, że:

1. Dotacja nie będzie stanowiła kosztu działalności gospodarczej wnioskodawcy.

2. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Gaszowice wyłącznie na potrzeby związane z udzieleniem dotacji i jej rozliczenia.

........................................................
(podpis wnioskodawcy)


Załącznik nr 3
do Regulaminu

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Ja, niżej podpisany (a)

……………………………………………………………………………………..............................................

legitymujący(a) się ……………………………………………………………….............................................

…………………………………………………………………………………………..……….........................

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

urodzony (a) w…………………………………………………………...........................................................

miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………..........................

dokładny adres nieruchomości ………………………………………………………………...........................

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ………………………, w obrębie ewidencyjnym ………………….......................

Nr księgi wieczystej…….……….…………………………………. , wynikające z tytułu:

1. własności,

2. współwłasności…………………………………………………………….................................................

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko)

...............................................,.........................................................
(miejscowość, data i podpis)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe