Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/124/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 318) w związku z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Rada Miejska
postanawia

§ 1. Utworzyć na terenie Miasta Bielska-Białej niżej wymienione odrębne obwody głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku:

- nr 74 - Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych - ul. Żywiecka 15,

- nr 75 - Areszt Śledczy - ul. Słowackiego 15a,

- nr 76 - Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Szpital Miejski - ul. Wyspiańskiego 21,

- nr 77 - Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Szpital Miejski - ul. Wyzwolenia 18,

- nr 78 - Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II Szpital Miejski - ul. E. Plater 17,

- nr 79 - Szpital Wojewódzki - Al. Armii Krajowej 101,

- nr 80 - Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" - ul. Pocztowa 14a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Plac Ratuszowy 1.

2. Uchwała podlega przekazaniu do Wojewody Śląskiego oraz Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe