Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/125/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 23 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 594 z późn. zm.) oraz art. 13 § 1 i art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Rada Miejska
uchwala, co następuje

§ 1. W uchwale nr XXIV/617/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału miasta Bielska-Białej na obwody głosowania (t.j. ustalony uchwałą nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 lutego 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz.995) zmienionej uchwałą nr VI/66/2015 z dnia 24 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz.1961) wprowadzić następujące zmiany:

1) w obwodzie nr 5 CZĘŚĆ OSIEDLA "HAŁCNÓW" zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej z "OSP ul. Janowicka 9" na "Dom Kultury w Hałcnowie ul. Siostry M. Szewczyk 1";

2) w opisie granic obwodu nr 51 wprowadzić następującą zmianę wyrazy "Lipnicka nr parzyste od 114 do końca," zastąpić wyrazami "Lipnicka nr parzyste od 112d do końca," ;

3) w obwodzie nr 69 CZĘŚĆ OSIEDLA "KAMIENICA" zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej z "DOMENA Sp. z o.o. przy ul. gen. Kustronia 39" na "ZIAD Bielsko-Biała S.A. przy al. Armii Krajowej 220".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu do Wojewody Śląskiego oraz Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe