Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/8/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 6 n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.),
na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W uchwale nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń, wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały tj. wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Traci moc pkt 1 § 1 uchwały nr IV/10/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian do uchwały nr III/5/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń oraz uchwała nr V/6/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik do Uchwały Nr VI/8/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe