Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/9/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm. ), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.Dla terenu Miasta Bierunia ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu
(za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży:

1) 32 punkty sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

2) 38 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2.Traci moc uchwała nr V/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia.

§ 3.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe