Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/11/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/11/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 465 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1.W uchwale nr XIII/11/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 311, poz. 5326) wprowadza się zmiany:

1. Załącznik nr 4 do uchwały tj. wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały tj. wzór formularza deklaracji na podatek rolny, otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 do uchwały tj. wzór formularza deklaracji na podatek leśny, otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.Traci moc pkt 4, 5, 6 § 1 ust. 1 uchwały nr XIII/11/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/11/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/11/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/11/2015
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe