Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami 754 i 700. W dziale 853 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000 zł na termomodernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach (24.000 zł ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego i 16.000 zł ze środków własnych), w dziale 900 zwiększa się plan wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, w dziale 926 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków z bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.660.157,04 zł

b) wydatki w wysokości 19.284.657,04 zł Deficyt budżetu gminy w wysokości 624.500 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w wysokości 475.000 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 149.500 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015", jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015" W dziale 853 rozdz. 85311 zmniejsza plan dochodów bieżących o kwotę 24.000 zł i zwiększa plan dochodów majątkowych o kwotę 24.000 zł. Po zmianach załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2015" Wprowadza zadania:

1. "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach poprzez docieplenie" Dział 853 rozdz 85311 kwota 40.000 zł

2. "Zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego" Dział 926 rozdz. 92601 kwota 15.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe