Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. W dziale 600 rozdz. 60078 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 327.271 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2013 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie "Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy na potoku Łękawka Mała w ciągu drogi ul. Starodworska w km 1+040 w Gilowicach" zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Śląskiego oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 18.512 zł na zadanie "Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930". W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000 zł z zadania "Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach - plac zabaw i siłownia zewnętrzna". Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących budżetu między działami 801 i 926 kwoty 3.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego Orlik w Gilowicach.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.707.999,04 zł

b) wydatki w wysokości 19.505.999,04 zł Deficyt budżetu gminy w wysokości 798.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w wysokości 475.000 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 323.000 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015", jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2015"

1. W nazwie zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930" skreśla się słowo "gminnej" i zmniejsza się plan wydatków dla zadania Dział 600 rozdz. 60078 o kwotę 18.512 zł

2. Zadanie w dziale 600 rozdz. 60016 "Przebudowa drogi gminnej ul. Za Wodą w Gilowicach" otrzymuje nazwę "Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+632-0+740".

3. Skreśla się plan wydatków dla zadania "Budowa placu rekreacyjnego w Gilowicach - plac zabaw i siłownia zewnętrzna" Dział 926 rozdz. 92601 kwota 120.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe