Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 67/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Kalety

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Drodze gminnej, w której skład wchodzi działka o numerze geodezyjnym 2316/50 - km 2 Kalety, obręb Kalety w miejscowości Kalety, nadać nazwę "Imbirowa".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe