Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej:

infoRgrafika

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe