Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/61/15 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
Nr 142, poz. 594 z późn. zm.),

na wniosek Wójta Gminy Kochanowice

Rada Gminy Kochanowice uchwala:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania numer 7 dla osób przebywających w Oddziale Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1 Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w związku
z planowanym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.

§ 2. Granicą obwodu nr 7 jest Oddział Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach przy
ul. Zamkowej 1.

§ 3. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Oddziale Rehabilitacji, Balneologii
i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 5. Uchwała zostanie przekazana niezwłocznie Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Częstochowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kochanowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Pawełczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe