Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Lipie

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Lipie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 15 ust. 2, w zw. z art. 15 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lipie, udostępnione dla operatorów i przewoźników według wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Lipie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXIX/238/2012 Rady Gminy Lipie z dnia 21 września 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie


Zbigniew Bystrzykowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Lipie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA LIPIE

L.p.

Miejscowość

Nazwa ulicy

Opis

Nazwa przystanku

Numer przystanku

1

Giętkowizna

-

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej w Giętkowiźnie z drogą powiatową relacji Parzymiechy - Giętkowizna

Giętkowizna

01

2

Parzymiechy

ul. Chmielna

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Reformy Rolnej z drogą powiatową, ul. Chmielną

Parzymiechy,
ul. Chmielna

02

3

Parzymiechy

ul. Częstochowska

Przystanek zlokalizowany obok stawu przy kościele.

Parzymiechy, ul. Częstochowska, Kościół

03

4

Parzymiechy

ul. Częstochowska I

Wiata przystankowa zlokalizowana obok posesji nr 12a przy ul. Częstochowskiej

Parzymiechy, ul. Częstochowska, Młyn

04

5

Parzymiechy

ul. Kasztanowa

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Polnej z drogą krajową, ul. Kasztanową

Parzymiechy,

ul. Polna

05

6

Parzymiechy

ul. Kasztanowa I

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Leśnej z drogą krajową, ul. Kasztanową

Parzymiechy,

ul. Leśna

06

7

Parzymiechy

ul. Krzepicka

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Głębokiej z drogą powiatową, ul. Krzepicką

Parzymiechy,

ul. Krzepicka

07

8

Parzymiechy

ul. Wieluńska

Wiata przystankowa zlokalizowana przy posesji nr 11

Parzymiechy,

ul. Wieluńska

08

9

Grabarze

-

Przystanek zlokalizowany przy skrzyżowaniu drogi gminnej w Grabarzach z drogą krajową relacji Parzymiechy - Działoszyn

Grabarze

09

10

Kleśniska

ul. Jaworska

Wiata przystankowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Stawki z drogą krajową, ul. Jaworską

Kleśniska,
ul. Stawki

10

11

Kleśniska

ul. Jaworska I

Wiata przystankowa zlokalizowana przy Leśniczówce tj. posesja nr 91

Kleśniska, Leśniczówka

11

12

Zimnowoda

-

Przystanek zlokalizowany obok posesji nr 88

Zimnowoda, Skrzyżowanie

12

13

Zimnowoda

-

Wiata przystankowa zlokalizowana obok budynku OSP

Zimnowoda, OSP

13

14

Brzózki

-

Przystanek przy drodze w kierunku Natolina, obok zjazdu do posesji nr 19

Brzózki

14

15

Natolin

-

Przystanek naprzeciwko budynku szkoły podstawowej

Natolin

15

16

Zbrojewsko

-

Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu dróg powiatowych relacji Zbrojewsko-Lipie i Zbrojewsko-Natolin

Zbrojewsko, Skrzyżowanie

16

17

Zbrojewsko

-

Wiata przystankowa na przeciwko posesji nr 30

Zbrojewsko, Centrum

17

18

Napoleon

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 17

Napoleon

18

19

Lipie

ul. Częstochowska

Wiata przystankowa przy wjeździe od strony Parzymiechów

Lipie, Rozalin

19

20

Lipie

ul. Parkowa

Wiata przystankowa przy przedszkolu

Lipie, ul. Parkowa

20

21

Lipie

ul. Kasztanowa

Wiata przystankowa przy skrzyżowaniu z ulicą Częstochowską

Lipie,
ul. Kasztanowa

21

22

Lipie

ul. Częstochowska

Przystanek obok Zespołu Szkół

Lipie, Szkoła

22

23

Lipie

ul. Częstochowska

Przystanek obok posesji nr

Lipie, ul. Wiśniowa

23

24

Albertów

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 6

Albertów

24

25

Albertów

-

Wiata przystankowa obok skrzyżówania drogi powiatowej z drogą gminną relacji Albertów-Chałków

Albertów, Chałków

25

26

Wapiennik

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 4

Wapiennik, Kitajka

26

27

Wapiennik

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 41

Wapiennik, Podogonie

27

28

Wapiennik

-

Przystanek na skrzyżowaniu przy wjeździe od Albertowa do Wapiennika.

Albertów, Wapiennik

28

29

Stanisławów

-

Wiata przystankowa obok skrzyżowania, przy wjeździe do Lindowa

Stanisławów, Skrzyżowanie

29

30

Lindów

-

Wiata przystankowa naprzeciwko budynku szkoły

Lindów, Szkoła

30

31

Julianów

-

Wiata przystankowa naprzeciwko posesji nr 19

Julianów

31

32

Rębielice Szlacheckie

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 4

Rębielice Szlacheckie

32

33

Rębielice Szlacheckie

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 67

Rębielice Szlacheckie, Sklep

33

34

Rębielice Szlacheckie

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 118a

Rębielice Szlacheckie, Kościół

34

35

Szyszków

-

Wiata przystankowa naprzeciwko posesji nr 46a

Szyszków

35

36

Danków

-

Wiata przystankowa obok mostu na drodze powiatowej.

Danków, Most

36

37

Danków

-

Przystanek obok firmy "MURABET"

Danków, Otaczarnia

37

38

Lipie

-

Przystanek w lesie między Lipiem, a Rębielicami Szlacheckimi

Lipie, ul. Ziołowa

38

39

Stanisławów

-

Wiata przystankowa obok posesji nr 12

Stanisławów

39


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Gminy Lipie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

1. Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników na terenie gminy Lipie mogą korzystać wyłącznie operatorzy i przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach, zgodnie z ustawą dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 r. Nr 5 poz 13 z późn. zm.).

2. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie umowy zawartej z gminą Lipie na korzystanie z przystanków na terenie gminy Lipie.

3. Przystanki komunikacyjne udostępnia się operatorom i przewoźnikom na pisemny wniosek zawierający:

1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie gminy Lipie.

2) schemat z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy Lipie,

3) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie gminy Lipie, miejsca postoju pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

5. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

6. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo.

7. Umieszczanie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

8. Rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z gminą Lipie.

9. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

10. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.

11. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do korzystania z przystanków komunikacyjnych w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,

12. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez gminę na zasadach określonych w umowie.

13. Gmina Lipie może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe