Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/91/2015 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zmianami) oraz art. 211, 212 i 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w budżecie gminy na 2015 rok poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie 6 000,00 zł.

Dział

Treść

Kwota w

852

Pomoc społeczna

6 000,00

Dochody bieżące z tego:

6 000,00

Wpływy z usług

3 000,00

Pozostałe odsetki

1 000,00

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

OGÓŁEM:

6 000,00

Dochody bieżące

6 000,00

2. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 89 526,00 zł.

Dział

Treść

Kwota w

750

Administracja publiczna

78 850,00

Dochody bieżące z tego:

78 850,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich

70 550,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

8 300,00

w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

78 850,00

801

Oświata i wychowanie

10 676,00

Dochody bieżące z tego:

10 676,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

10 676,00

w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 676,00

OGÓŁEM:

89 526,00

Dochody bieżące

89 526,00

w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

89 526,00

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie 506 000,00 zł

Dział

Rozdział

Lp.

Treść

Kwota w

600

Transport i łączność

304 000,00

I

Wydatki majątkowe

304 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

304 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

304 000,00

I

Wydatki majątkowe

304 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

304 000,00

801

Oświata i wychowanie

150 000,00

I

Wydatki majątkowe

150 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

150 000,00

80101

Szkoły podstawowe

150 000,00

I

Wydatki majątkowe

150 000,00

Inwestycje i zadania inwestycyjne

150 000,00

852

Pomoc społeczna

6 000,00

I

Wydatki bieżące

6 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

1 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

Dotacje na zadania bieżące

5 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 000,00

Wydatki bieżące

4 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

1 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00

Dotacje na zadania bieżące

3 000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2 000,00

I

Wydatki bieżące

2 000,00

Dotacje na zadania bieżące

2 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

46 000,00

I

Wydatki bieżące

46 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

40 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000,00

Dotacje na zadania bieżące

6 000,00

92116

Biblioteki

6 000,00

I

Wydatki bieżące

6 000,00

Dotacje na zadania bieżące

6 000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

40 000,00

I

Wydatki bieżące

40 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

40 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

40 000,00

OGÓŁEM:

506 000,00

I

Wydatki bieżące

52 000,00

1

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

41 000,00

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

41 000,00

Dotacje na zadania bieżące

11 000,00

II

Wydatki majątkowe

454 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

454 000,00

4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 289 526,00 zł

Dział

Rozdział

Lp.

Treść

Kwota w

600

Transport i łączność

148 000,00

I

Wydatki bieżące

18 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

18 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 000,00

II

Wydatki majątkowe

130 000,00

Inwestyce i zakupy inwestycyjne

130 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

18 000,00

I

Wydatki bieżące

18 000,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

18 000,00

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

130 000,00

I

Wydatki majątkowe

130 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

130 000,00

750

Administracja publiczna

50 850,00

I

Wydatki bieżące

47 424,60

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

47 421,22

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47 421,22

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t.

3,38

II

Wydatki majątkowe

3 425,40

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 425,40

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50 846,62

I

Wydatki bieżące

47 421,22

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

47 421,22

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47 421,22

II

Wydatki majątkowe

3 425,40

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 425,40

75095

Pozostała działalność

3,38

I

Wydatki bieżące

3,38

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t.

3,38

757

Obsługa długu publicznego

80 000,00

I

Wydatki bieżące

80 000,00

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

80 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

80 000,00

I

Wydatki bieżące

80 000,00

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

80 000,00

801

Oświata i wychowanie

10 676,00

I

Wydatki bieżące

10 676,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t.

10 676,00

80195

Pozostała działalność

10 676,00

I

Wydatki bieżące

10 676,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t.

10 676,00

OGÓŁEM:

289 526,00

I

Wydatki bieżące

156 100,60

1

Wydatki jednostek budżetowych w tym na:

65 421,22

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47 421,22

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

18 000,00

2

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t.

10 679,38

3

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

80 000,00

II

Wydatki majątkowe

133 425,40

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

133 425,40

§ 2. Budżet gminy po zmianach

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 47 784 496,65 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 45 114 407,39 zł

3. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 2 670 089,26 zł.

§ 3. 1. Planowane przychody budżetu wynoszą 2 211 626,54 zł z następujących tytułów:

1) kredytów w wysokości 580 000,00 zł,

2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 440 000,00 zł.

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 191 626,54 zł.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 4 881 715,80 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 4 655 500,00 zł, w tym:

a) w związku umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych - 1 500 000,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 226 215,80 zł.

§ 4. Dokonuje zmiany:

1. Tabela nr 3 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Tabela nr 3a do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Tabela nr 4 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Tabela nr 5 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Tabela nr 6 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Tabela nr 7 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/28/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łodygowice na rok 2015, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/91/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/91/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/91/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/91/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/91/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/91/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/91/2015
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe