Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/81/2015 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXXII/394/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. W uchwale z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 dodaje się po pkt.2 pkt 3 i 4 w brzmieniu:

3) Niepubliczne przedszkole może otrzymywać dotację z budżetu gminy na każdego ucznia
w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli przedszkole to spełni warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawyw brzmieniu nadanym art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827 ze zmianami).

4) Dotacje, o których mowa w pkt 3 przysługują placówkom niepublicznym wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d ustawy w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2013 r. poz. 827 ze zmianami) i będą udzielane od 1 września 2015 roku na każde dziecko objęte ofertą konkursową.

2. w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Przepisu o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się w roku, w którym dotacja została przyznana w drodze otwartego konkursu ofert.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Aleksander Szymura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe