Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/55/15 Rady Miasta Poręba

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.) Rada Miasta Poręba

uchwala

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM DOCHODY:

30.000,00

0,00

zadania własne:

30.000,00

0,00

Dochody majątkowe:

30 000,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

30 000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

30 000,00

0,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

30 000,00

0,00

2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

RAZEM WYDATKI

30.000,00

0,00

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

30.000,00

0,00

Wydatki bieżące

30.000,00

0,00

926

Kultura fizyczna i sport

30 000,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

30 000,00

0,00

Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

30 000,00

0,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

0,00

0,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

30 000,00

0,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


Urszula Milka


Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Poręba z dnia …. czerwca 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok

Planuje się zwiększyć dochody (Dz. 700 Rozdz. 70005) ze sprzedaży majątku o 30.000 zł celem zabezpieczenia środków na funkcjonowanie basenu (Dz. 926 Rozdz. 92601).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe