Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/84/2015 Rady Miasta Radzionków

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn.zm.)w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Komisji (EU) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L z dnia 24.12.2013r.)

Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki usytuowane w pierwszej linii zabudowy przy ul. Św. Wojciecha, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Śródmiejskiej, ul. Szymały od nr 1 do nr 49,
ul. Schwallenberga, ul. Kużaja, w których po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały został przeprowadzony i zakończony remont elewacji.

2. Zwolnienie przysługuje w wysokości maksymalnie 50% poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zwolnienie przysługuje w przypadku:

1) wykonania remontu elewacji całego budynku:

a) dla budynków lub ich części nie zajętych i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 10 lat;

b) dla budynków lub ich części zajętych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 5 lat

2) wykonania remontu co najmniej elewacji frontowej budynku:

a) dla budynków lub ich części nie zajetych i nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 5 lat,

b) dla budynków lub ich części zajetych lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. W przypadku zmiany w okresie trwania zwolnienia przeznaczenia powierzchni budynków lub ich części objetych zwolnieniem, ze zwolnienia korzystają wyłącznie te części powierzchni, których funkcja nie została zmieniona. O każdej zmianie podatnik powienien poinformować Burmistrza Miasta Radzionków w terminie wynikającym z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej.

5. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub wyczerpania kwoty poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia zwolnieniem w okresie trwania zwolnienia, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca, w którym przeniesiono własność nieruchomości lub jej część bądź wyczerpano kwotę poniesionych kosztów.

6. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości lub jej części objętej zwolnieniem prawo do wykorzystania pozostałej części zwolnienia nie przechodzi na nabywcę.

7. Przez remont elewacji rozumie się odnowę całego budynku albo części elewacji budynku (widocznej bezpośrednio od strony ulic wymienionych w § 1 niniejszej uchwały). Za czynności oznaczone jako remont elewacji uważa się: renowację, malowanie i tynkowanie elewacji budynku. Za czynności towarzyszące remontowi uznaje się wykonanie obróbek blacharskich, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej, wykonanie izolacji termicznej budynku.

8. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem od podatku od nieruchomości są koszty poniesione przez podatnika na remont, o którym mowa w § 1 ust. 7 tj. koszty materiałów i usług budowlanych bądź konserwatorskich.

§ 2. 1. Zwolniena udziela się na wniosek podatnika, złożony przed rozpoczęciem remontu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający aktualny stan elewacji, mającej być przedmiotem remontu (np. dokumentacja fotograficzna),

2) kopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Po zakończeniu remontu podatnik winien złożyć:

1) informację zbiorczą o wysokości poniesionych kosztów wraz z kopiami dokumentów i oryginałami do wglądu (rachunki, faktury i inne dokumenty świadczące o wydatkowaniu przez podatnika środków na ten cel),

2) informacje o terminie zakończenia remontu na formularzu stanowiącym załacznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokument potwierdzający wygląd elewacji po zakończeniu remontu (np. fotografia),

4) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W przypadku wystawiania faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) poniesione nakłady na remot elewacji rozlicza się proporcjonalnie do posiadanego przez podatnika udziału (odpowiadającego części ułamkowej wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku) w wyremontowanej nieruchomości.

5. W przypadku, gdy wraz z remontem elewacji podatnik wykona również inne prace remontowe budynku lub jego części podatnik zobowiązany jest do udokumentowania nakładów związanych wyłącznie z remontem elewacji.

6. Po złożeniu przez podatnika informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2, organ podatkowy dokona ich weryfikacji oraz przeprowadzi oględziny nieruchomości.

§ 3. 1. Zwolnienie przysługuje po zakończeniu remontu elewacji i spełnieniu wszystkich warunków określonych w uchwale, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym został zakończony remont elewacji.

2. Podstawą do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika informacji lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości bądź deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami, na formularzach określonych uchwałą Rady Miasta Radzionków, zawierającymi dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

§ 4. 1. Utrata prawa do zwolnienia nastepuje w sytuacji:

1) wykonania remontu elewacji z pominięciem procedur wynikających z przepisów prawa budowlanego,

2) występowania w okresie obowiązywania zwolnienia co najmniej dwumiesięcznej zwłoki w regulowaniu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, dla których organem jest Burmistrz Miasta Radzionków oraz innych należności w stosunku do Urzędu Miasta Radzionków, liczonych od terminu płatności podatku i należności,

3) postawienia podatnika w stan upadłości lub likwidacji w trakcie trwania zwolnienia,

4) podania nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania danych przedkładanych Burmistrzowi Miasta Radzionków,

5) naruszenia przez podatnika warunków określonych niniejszą uchwałą.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiot korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami, jeżeli są należne, za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.

§ 5. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 a dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.).

2. Podatnik, o którym mowa w ust.1 wraz ze zgłoszeniem o zamiarze korzystania ze zwolnienia zobowiązany jest złożyć dodatkowo:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis, określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

3. Informacje i dokumenty, o których mowa w § 5 ust 2 należy również przedkładać do 15 stycznia każdego roku, w którym podatnik korzysta ze zwolnienia.

4. W przypadku przekroczenia dopuszczalności limitu udzielonej pomocy de minimis, zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2020r., z tym, że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres w niej przewidziany.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr inż. Stefan Hajda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/84/2015
Rady Miasta Radzionków
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe