Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/63/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z poźn. zm.), oraz po konsultacjach określonych uchwałą Nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności, a także po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala:

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVII/250/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik do Uchwały Nr X/63/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

§ 2.

Pojęcia podstawowe:

1) odpady komunalne - odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

2) odpady ulegające biodegradacji - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

3) odpady zielone - odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

4) nieczystości ciekłe - nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

5) zbiorniki bezodpływowe - zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

6) stacje zlewne - stacje zlewne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

7) selektywne zbieranie - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

8) właściciele nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

9) zabudowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

10) nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym - nieruchomość, o której mowa w art. 2 ust. 3 stawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

11) przedsiębiorca - rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Wilamowic, o którym mowa w art. 9b stawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Wilamowic na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 7 stawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

12) umowa - umowa zawarta pomiędzy gminą a przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

13) chodnik - chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),

14) zbieranie odpadów - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

15) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.),

16) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów - punkt zbierania odpadów na terenie Gminy Wilamowice prowadzony przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady należy na terenie nieruchomości poddać segregacji mającej na celu oddzielenie następujących frakcji odpadów:

1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

2) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych,

3) szkła oraz opakowań ze szkła,

4) popiołu,

5) zużytych opon, dętek,

6) przeterminowanych leków, termometrów rtęciowych,

7) chemikaliów,

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

9) tekstylii, ubrań,

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, takie jak: odpady betonu, gruz betonowy i ceglany oraz odpady materiałów ceramicznych pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty,

11) innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne nie wymienione w pkt. 10 pochodzące z drobnych prac remontowych wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty,

12) zużytych baterii i akumulatorów,

13) świetlówek,

14) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

15) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

2. Odrębnemu gromadzeniu podlegają niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości należy pozbyć się z terenu nieruchomości w sposób, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. 1.

4. Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych powinno być prowadzone z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego, w sposób nie ograniczający interesów osób trzecich.

§ 4.

Do obowiązków właścicieli, w zakresie uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy:

1) uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i umieszczenie ich na skraju chodnika w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów,

2) uprzątnięcie, błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich pojawieniu się na chodniku oraz innych zanieczyszczeń,

3) uprzątnięcie materiału użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

§ 5.

1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami - na terenie nieruchomości pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków po przejściu przez osadnik do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza. Powstające w związku z naprawą odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników:

1) wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (tworzywa sztucznego) lub wykonane ze stali ocynkowanej, wyposażone w uchwyty transportowe i szczelne pokrywy, przystosowane do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową.

2) IGLOO wykonane z żywic poliestrowych wyposażone w otwory wrzutowe (okrągłe lub prostokątne) zabezpieczone gumą, przystosowane do opróżniania przez podniesienie przy pomocy dźwigu z systemem HDS i otwarcie klap dennych,

3) kosze uliczne,

4) worki wykonane z polietylenu o grubości co najmniej 30µm,

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych):

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej gdzie zamieszkuje:

a) do 5 osób - co najmniej jeden pojemnik o pojemności od 120l do 240l,

b) na każde kolejne 5 osób ilość pojemników o pojemności od 120l do 240l wzrasta o dodatkową sztukę

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/mieszkańca w cyklu tygodniowym;

2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym gdzie zamieszkuje:

a) do 30 osób - co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

b) na każde kolejne 30 osób ilość pojemników o pojemności 1100l wzrasta o dodatkową sztukę

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/mieszkańca w cyklu tygodniowym;

3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku co najmniej jeden pojemnik o pojemności od 120l do 240l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/osobę korzystającą z obiektu w cyklu tygodniowym;

4) dla budynku usługowego, użyteczności publicznej:

a) do 20 osób - co najmniej jeden pojemnik 120 l,

b) powyżej 20 do 40 osób - co najmniej dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l,

c) powyżej 40 do 60 osób - co najmniej trzy pojemniki 120 l lub dwa pojemniki 110 l i jeden pojemnik 240 l lub jeden pojemnik 340 l,

d) powyżej 60 osób - co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 2,5 l/osobę korzystającą z budynku w cyklu tygodniowym;

5) dla szkoły, żłobka, przedszkola:

a) do 60 osób - co najmniej dwa pojemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l,

b) powyżej 60 do 250 osób - co najmniej jeden pojemnik 1100 l,

c) powyżej 250 do 550 osób - co najmniej dwa pojemniki 1100 l,

d) powyżej 550 osób - co najmniej trzy pojemniki 1100 l,

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 2 l/osobę korzystającą z budynku w cyklu tygodniowym;

6) dla punktu handlowego co najmniej jeden pojemnik 120 l, przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 2 l/osobę korzystającą z punktu w cyklu tygodniowym;

7) dla lokalu gastronomicznego co najmniej jeden pojemnik 120 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/osobę korzystającą z lokalu w cyklu tygodniowym;

8) dla placówki noclegowej co najmniej jeden pojemnik 120 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/osobę korzystającą z placówki w cyklu tygodniowym,

9) dla obiektu sportowego co najmniej jeden pojemnik 1100 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 1 l/osobę korzystającą z obiektu w cyklu tygodniowym,

10) na cmentarz co najmniej jeden pojemnik 1100 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 5 l/osobę odwiedzającą grób w cyklu tygodniowym,

11) całodobowa placówka opiekuńcza - co najmniej dwa pojemniki 120 l lub jeden 240 l - przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 20 l/osobę korzystającą z placówki w cyklu tygodniowym.

§ 7.

1. W zabudowie jednorodzinnej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe; szkło oraz opakowania ze szkła stosuje się worki o pojemności 80l w następującej kolorystyce:

1) niebieski - do zbiórki papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

2) zielony - do zbiórki szkła oraz opakowań ze szkła,

3) żółty - do zbiórki tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych,

2. Do zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury; tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe; szkło oraz opakowania ze szkła

1) wytwarzanych na nieruchomościach zabudowanych budynkiem wielolokalowym stosuje się IGLOO o pojemności 1,5 m3 lub worki o pojemności 80 l w kolorystyce i przeznaczeniu, o której mowa w ust. 1,

2) wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych stosuje się, w zależności od potrzeb, odpowiednio pojemniki o pojemności 120 l, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub IGLOO o minimalnej pojemności 1,5 m3 lub worki o pojemności 80 l w kolorystyce i przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3) wytwarzanych na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku stosuje się worki o pojemności 80 l w kolorystyce i przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Ustala się minimalną pojemność pojemników, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 przeznaczonych do zbierania popiołu:

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku - od 120l do 240l,

2) dla nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomości niezamieszkałych - od 120l do 1100l.

4. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 winny posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych w nich odpadów.

5. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny być gromadzone w metalowych pojemnikach o poj. 120 l do 7 m3 lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystanie z nieruchomości.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w metalowych pojemnikach o poj. 120 l do 7 m3.

7. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów uwzględniając liczbę osób zamieszkujących posesję/przebywających na posesji i częstotliwość usuwania odpadów.

§ 8.

1. Pojemniki należy ustawić w miejscu spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych.

§ 9.

1. Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, odpadów o znacznym uwodnieniu, odpadów niebezpiecznych, odpadów o właściwościach żrących, toksycznych oraz wybuchowych w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

2. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej oraz innych nieruchomości.

3. Rodzaj i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz ich stan techniczny i sanitarny powinny zapewniać:

1) dogodność i bezpieczeństwo podczas korzystania z tych pojemników,

2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

3) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu i mechanicznego opróżniania, w przypadku gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy,

4) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich gromadzenia na terenie nieruchomości jak również podczas odbioru odpadów (worki mają być związane a pozostałe pojemniki posiadać zamykane klapy i przykrywy).

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10.

Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych winno następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarny i porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11.

1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się zebranych odpadów komunalnych przez właścicieli z terenu nieruchomości:

1) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-11, 15 należy:

a) przekazywać przedsiębiorcy,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 12-14 należy:

a) przekazywać przedsiębiorcy,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży.

3) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 należy przekazywać przedsiębiorcy.

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane przez część roku zobowiązani są udostępnić przedsiębiorcy pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w dniu ich odbierania do godziny 7.00 rano poprzez wystawienie ich do granicy nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i dostęp.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są udostępnić przedsiębiorcy pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w dniu ich odbierania do godz. 7.00 rano poprzez umożliwienie swobodnego dojazdu i dostępu do miejsca lokalizacji pojemników do gromadzenia odpadów, np. boksu.

§ 12.

Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się zebranych odpadów komunalnych:

1) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-4 nie rzadziej niż raz w miesiącu z terenu nieruchomości;

2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 5-14 nie rzadziej niż raz do roku z terenu nieruchomości;

3) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 15 nie rzadziej niż raz w miesiącu z terenu nieruchomości, z tym że w okresie od początku kwietnia do końca października nie rzadziej niż raz na tydzień z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;

4) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 nie rzadziej niż:

a) raz w miesiącu z terenu nieruchomości, z tym że w okresie od początku kwietnia do końca października nie rzadziej niż raz na tydzień z nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;

b) raz w tygodniu z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13.

1. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię ziemi.

2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników i oczyszczalni ścieków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Burmistrza Wilamowic na wywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, o którym mowa w art. 7 stawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

§ 14.

Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez kulturowych, sportowo-rekreacyjnych i innych, zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym się one odbywają w odpowiednią ilość pojemników na odpady, zapewnienia odpowiedniej liczby toalet oraz uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

§ 15.

Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego winna zapewnić niedopuszczenie do przepełnienia pojemników na odpady.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16.

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.

Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia,

2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, na terenie ogrodzonym lub na uwięzi,

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawianych przez zwierzęta w miejscach publicznych, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 18.

1. Utrzymujący psy zobowiązani są dodatkowo do prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającemu otoczeniu dodatkowo z nałożonym kagańcem; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, ze pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Zakazuje się doprowadzanie psa do stanu agresywności przez szczucie, drażnienie lub płoszenie.

§ 19.

Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są dodatkowo zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

§ 20.

Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych lub na ten cel przeznaczonych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:

1) prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, o ochronie zwierząt).

2) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości;

3) zabezpieczenia zwierząt przebywających poza obiektami tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i ruchu ulicznego, usuwanie odchodów zwierząt gospodarskich z miejsc publicznych jest obowiązkiem opiekunów i właścicieli i winno być dokonywane natychmiast po zaistnieniu faktu;

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z chowem odpadów i nieczystości w sposób określony w odrębnych przepisach;

§ 21.

Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.

§ 22.

Właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze oraz fermy hodowlane, zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w ciągu każdego roku kalendarzowego w okresach: wiosennym 1-30 kwietnia i jesiennym 1-31 października. Dodatkowo w każdym przypadku pojawienia się gryzoni.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe