Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XLIII/210/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XLIII/210/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 roku poz. 498), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLV/216/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/210/14 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 stycznia 2014 r. dotyczącej określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2014 roku poz. 1624).

Przewodnicząca Rady


Anna Kubica


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe