Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 § 1, § 4 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011 r., Nr 21 poz.112 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust.1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.318) na wniosek Prezydenta Miasta Będzina

Rada Miejska Będzina uchwala:

§ 1.

Utworzyć odrębne obwody głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r:

1) Obwód głosowania nr 36 - granice obwodu Dom Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i ul. Adama Mickiewicza 2, z siedzibą obwodowej komisji ds. referendum w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1,

2) Obwód głosowania nr 37, granice obwodu PZZOZ Szpital w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, z siedzibą obwodowej komisji ds. referendum w PZZOZ Szpital w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, wyznaczył przeprowadzenie referendum na dzień 06 września 2015 r. Powołane w podstawie prawnej uchwały przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym stanowią, iż głosowanie w referendum przeprowadza się w stałych obwodach głosowania oraz obwodach głosowania utworzonych w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, do których utworzenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy. Zgodnie z przepisem art. 12 § 4 Kodeksu wyborczego rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej jeżeli w dniu referendum będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką". Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w przeprowadzaniu wyborów na terenie miasta Będzina, stwierdzić należy, że w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12 w dniu wyborów każdorazowo przybywa więcej niż 15 wyborców. Zasadne jest zatem utworzenie odrębnego obwodu głosowania. Z rejestru wyborców wynika, że liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców w granicach objętych obwodem głosowania Nr 36 obejmującym swym zasięgiem ul. Fryderyka Chopina 1 i ul. Adama Mickiewicza 2 wynosi więcej niż 15 osób. Wobec powyższego uzasadnione jest, aby w Domu Pomocy Społecznej w Będzinie utworzyć odrębny obwód głosowania. Do dnia podjęcia uchwały nie wpłynęły wnioski o nietworzeniu obwodów w tych jednostkach. W myśl przepisu art. 12 § 12 Kodeksu wyborczego uchwałę rady gminy o utworzeniu obwodów głosowania ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Postanowienia uchwały dopełniają tych wymogów ustawowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe