Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.),

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe zasady i tryb przyznawania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy na nowo nabytych nieruchomościach gruntowych położonych na terenie Gminy Będzin.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nowo nabyte nieruchomości gruntowe oraz położone na takich gruntach budynki, budowle lub ich części z wyłączeniem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych ("nieruchomości").

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 przysługuje w przypadku utworzenia przez podatnika nowych miejsc pracy na nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Będzin, nabytej po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost liczby netto pracowników zatrudnionych u danego podatnika w związku z działalnością prowadzoną na nowo nabytej nieruchomości w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym podatnik nabył nieruchomość, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż 12 miesięcy, wzrost zatrudnienia w odniesieniu do średniego zatrudnienia z okresu działalności, przy czym od liczby stanowisk pracy utworzonych w związku z działalnością na nowo nabytych nieruchomościach gruntowych należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie. Jednocześnie wymagane jest, aby na nowo utworzonych miejscach pracy zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie wymienionej w art. 2 kodeksu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy,

b) nabyciu - należy przez to rozumieć nabycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z wyłączeniem nabycia w drodze łączenia, podziału lub przekształcenia przedsiębiorców będących podatnikami, a także nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

§ 5. 1. W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną i sposób finansowania, zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

2. Bez uszczerbku dla innych wymagań określonych w niniejszej uchwale, podatnik może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w bieżącym roku kalendarzowym, oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie podatnikowi prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100.000 euro w bieżącym roku kalendarzowym, oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidzianej na mocy niniejszej uchwały przekracza pułapy określone w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi, w odniesieniu do tej części, która nie przekraczałaby dopuszczalnego pułapu. W przypadku gdy przekroczenie pułapu nastąpi przed upływem okresu zwolnienia, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło to przekroczenie.

5. Niniejszy paragraf traci moc z ostatnim dniem okresu, w jakim znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

§ 6. 1. Zwolnienie na mocy niniejszej uchwały przysługuje na okres:

a) 1 roku dla podatników, którzy na nowo nabytych nieruchomościach utworzą nowe miejsca pracy w liczbie od 5 do 20,

b) 2 lat dla podatników, którzy na nowo nabytych nieruchomościach utworzą nowe miejsca pracy w liczbie od 21 do 50,

c) 3 lat dla podatników, którzy na nowo nabytych nieruchomościach utworzą nowe miejsca pracy w liczbie 51 lub więcej.

2. W żadnym wypadku okres korzystania ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały nie może przekroczyć 3 lat od dnia nabycia prawa do zwolnienia.

3. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia na mocy niniejszej uchwały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik spełnił warunki do uzyskania zwolnienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku wybudowania przez podatnika na nowo nabytej nieruchomości gruntowej budynków, budowli lub ich części podatnik nabywa na mocy niniejszej uchwały prawo do zwolnienia w zakresie takich budynków, budowli lub ich części od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.

5. Podatnik traci w całości prawo do zwolnienia na mocy niniejszej uchwały, jeżeli liczba nowo utworzonych miejsc pracy w którymkolwiek momencie przed upływem okresu zwolnienia ulegnie zmniejszeniu poniżej 5.

6. Jeżeli liczba nowo utworzonych miejsc pracy, w którymkolwiek momencie czasowym w okresie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) lub lit. c) powyżej, ulegnie zmniejszeniu z poziomu powyżej 20 do poziomu pomiędzy od 5 do 20, to okres zwolnienia ulega skróceniu do 1 roku. Ponowne przekroczenie pułapu 20 miejsc pracy nie uprawnia do zwolnienia na okres dłuższy niż 1 rok.

7. Jeżeli liczba nowo utworzonych miejsc pracy, w którymkolwiek momencie czasowym w okresie zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, ulegnie zmniejszeniu z poziomu powyżej 50 do poziomu od 21 do 50, to okres zwolnienia ulega skróceniu do 2 lat. Ponowne przekroczenie pułapu 50 miejsc pracy nie uprawnia do zwolnienia na okres dłuższy niż 2 lata.

8. Nie uznaje się za zmniejszenie stanu zatrudnienia sytuacji, w której podatnik w miejsce pracownika, z którym stosunek pracy wygasł albo umowa o pracę uległa rozwiązaniu, w ciągu 30 dni zatrudni nowego pracownika.

9. Prawo do zwolnienia z tytułu danej nieruchomości przysługuje podatnikowi tylko jeden raz.

§ 7. 1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do przedłożenia:

a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,

b) zaświadczeń dotyczących wielkości otrzymanej ze wszystkich źródeł pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych oraz informacji o każdej innej niż de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie uchwały,

c) informacji w sprawie podatku od nieruchomości (na druku IN-1, w przypadku osób fizycznych) lub deklaracji na podatek od nieruchomości (na druku DN-1, w przypadku osób prawnych), wraz z załącznikami określonymi aktualną uchwałą Rady Miejskiej Będzina w sprawie wzorów formularzy obowiązujących na terenie miasta Będzina,

d) formularza informacji stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1543) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 8. 1. Podatnik korzystający ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały w okresie zwolnienia zobowiązany jest do przedkładania:

a) zaświadczeń dotyczących wielkości otrzymanej ze wszystkich źródeł pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych oraz informacji o każdej innej niż de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie uchwały, w następujących terminach:

- począwszy od drugiego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem do 15 stycznia każdego roku przez cały okres zwolnienia,

- przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, każdorazowo w terminie 14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis poza niniejszym programem,

b) oświadczenia o utrzymaniu stanu zatrudnienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z aktualną deklaracją rozliczeniową (formularz ZUS DRA, ZUS ZUA, ZUS RCA), z potwierdzeniem złożenia jej we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - w terminie 25 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Będzina o utracie prawa do zwolnienia lub o zmianie mającej wpływ na okres zwolnienia lub wysokość udzielanej pomocy publicznej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę.

§ 9. Uchwały nie stosuje się w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 5 uchwały, a także wobec podatników zalegających z zapłatą zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących dochód budżetu miasta Będzina.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r., przy czym prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwają przez okres w niej przewidziany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Podstawą prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy Będzin, stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami). W świetle tego przepisu rada gminy posiada uprawnienia do wprowadzania w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. Celem niniejszej uchwały jest przyciągnięcie inwestorów, pobudzenie przedsiębiorczości, a także poszerzenie rynku pracy dzięki nowo utworzonym miejscom pracy. W projekcie uchwały proponowane jest zwolnienie z podatku od nieruchomości, w stosunku do zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nowo nabytych nieruchomości gruntowych, oraz położonych na takich gruntach budynkach, budowlach lub ich częściach, z wyłączeniem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Powyższe zwolnienie przysługuje wyłącznie w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy na przedmiotowej nieruchomości. Zwolnienie określone w uchwale ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w różnych formach i z innych źródeł, w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie przekroczy 200.000 euro, lub w zakresie podatników prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie przekroczy 100.000 euro. Mając na uwadze art. 7 ust 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami), projekt niniejszej uchwały został uprzednio zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, celem zaopiniowania czy spełnia on wszystkie przesłanki pomocy zawarte w art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352 z 24.12.2013 r.).


Załącznik do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr x702015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe