Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/74/2015 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Będzina, w których wykonano remont elewacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.),

Rada Miejska Będzina
uchwala:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, położone na terenie miasta Będzina budynki mieszkalne wielorodzinne lub ich części, w których wykonano remont całej elewacji.

§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje pod warunkiem, że:

a) na przeprowadzenie remontu elewacji wydana została decyzja przez właściwy organ lub przeprowadzenie prac remontowych zostało zgłoszone do właściwego organu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

b) remont elewacji zakończył się po dniu 31 grudnia 2014 r., nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2019 r. Za dzień zakończenia remontu elewacji uznaje się dzień potwierdzony stosownym dokumentem, w szczególności dziennikiem budowy albo protokołem zakończenia robót.

2. Kwota zwolnienia stanowi równowartość 50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez podatnika, jednakże nie więcej aniżeli kwotę podatku od nieruchomości należnego w okresie zwolnienia. Jeżeli podatnikami są współwłaściciele danej nieruchomości, to łączna kwota przysługującego im zwolnienia nie może przekroczyć łącznej kwoty przypadającego na nich podatku od nieruchomości w okresie zwolnienia.

3. W przypadku poniesienia kosztów kwalifikowanych przez wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) lub przez spółdzielnię mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), kwota zwolnienia stanowi równowartość tej części 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jaka odpowiada udziałowi, jaki podatnik posiada w nieruchomości wspólnej, jednakże nie więcej aniżeli kwotę podatku od nieruchomości należnego w okresie zwolnienia.

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. budynku mieszkalnym wielorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek, w którym znajdują się więcej niż dwa lokale mieszkalne, z zastrzeżeniem, że powierzchnia lokali użytkowych w tym budynku nie przekracza 40 % łącznej powierzchni wszystkich lokali w budynku;

2. remoncie - należy przez to rozumieć remont w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

3. elewacji - należy przez to rozumieć wszystkie zewnętrzne ściany budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z występującymi na nich elementami architektonicznymi;

4. kosztach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć wydatki poniesione na remont elewacji dotyczące dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, materiałów budowlanych oraz usług remontowych, w kwotach netto, przy czym za koszty kwalifikowane nie uznaje się wydatków sfinansowanych ze środków publicznych.

§ 4. 1. W odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania, zwolnienie stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.).

2. Bez uszczerbku dla innych wymagań określonych w niniejszej uchwale, podatnik może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w bieżącym roku kalendarzowym, oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie podatnikowi prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100.000 euro w bieżącym roku kalendarzowym, oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidzianej na mocy niniejszej uchwały przekracza pułapy określone w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały przysługuje podatnikowi, w odniesieniu do tej części, która nie przekraczałaby dopuszczalnego pułapu. W przypadku gdy przekroczenie pułapu nastąpi przed upływem okresu zwolnienia, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło to przekroczenie.

5. Niniejszy paragraf traci moc z ostatnim dniem okresu, w jakim znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

§ 5. 1. Zwolnienie na mocy niniejszej uchwały przysługuje na okres:

a) 1 roku - dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) 3 lat - dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Zwolnienie na mocy niniejszej uchwały przysługuje od 1 stycznia roku podatkowego, następującego po roku, w którym podatnik spełniający przesłanki zwolnienia wskazane w § 1 i 2 złoży dokumenty określone w § 6 niniejszej uchwały.

3. W odniesieniu do określonego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub jego części podatnik może uzyskać zwolnienie od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały tylko jeden raz.

4. W przypadku zbycia nieruchomości lub jej części objętej zwolnieniem, prawo do wykorzystania pozostałej części zwolnienia przechodzi na nabywcę nieruchomości lub jej części, pod warunkiem, że w terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 albo ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849, t. j.) złoży on dokumenty wskazane w § 6 ust. 1 lit. a) i b) niniejszej uchwały, a w razie wystąpienia okoliczności opisanej w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały, również dokumenty wymienione w tym przepisie.

§ 6. 1. Podatnik ubiegający się o zwolnienie na mocy niniejszej uchwały odnośnie do budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub jego części nie związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązany jest do przedłożenia po zakończeniu remontu elewacji, nie później jednak niż przed upływem roku od jego zakończenia:

a) wniosku o przyznanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

b) informacji w sprawie podatku od nieruchomości (na druku IN-1 wraz z załącznikiem ZN-1/B) lub deklaracji na podatek od nieruchomości (na druku DN-1 wraz z załącznikiem ZN-1/B);

c) informacji zbiorczej o wysokości kosztów kwalifikowanych wraz z kserokopiami dokumentów (oryginały do wglądu): faktur, rachunków i innych dokumentów świadczących o poniesieniu kosztów kwalifikowanych na remont elewacji, wraz ze zdjęciami potwierdzającymi wygląd elewacji przed oraz po zakończeniu jej remontu,

d) kserokopii dokumentów potwierdzających początkowy i końcowy dzień remontu elewacji, w szczególności dziennik budowy, jeżeli został wydany, protokół zdawczo - odbiorczy,

e) kserokopii uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń.

2. Podatnik ubiegający się o zwolnienie na mocy niniejszej uchwały odnośnie do budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub jego części związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązany jest do przedłożenia po zakończeniu remontu elewacji, nie później jednak niż przed upływem roku od jego zakończenia, dokumentów, o których mowa w ust. 1, a ponadto:

a) informacji i dokumentów określonych w rozporządzeniu Rady Ministra z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, a także wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie.

3. Na oryginałach faktur lub rachunków potwierdzających poniesione koszty kwalifikowane organ podatkowy umieszcza informacje o treści: "przyjęto w dniu ………… od ………………………………………………….. do zwolnienia z podatku od nieruchomości położonej w Będzinie przy ul………………………. Nr…………………….. kwotę w wysokości ………………………………………………………….".

§ 7. 1. Podatnik będący przedsiębiorcą, korzystający ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały, w okresie zwolnienia zobowiązany jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta Będzina:

a) informacji o każdej innej pomocy de minimis niż pomoc de minimis uzyskana na podstawie niniejszej uchwały, w terminie 7 dniu od jej uzyskania;

b) informacji o uzyskaniu innej niż de minimis pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w terminie 7 dni od jej uzyskania.

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia na mocy niniejszej uchwały jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Będzina o utracie prawa do zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących taką utratę.

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 3, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia.

4. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia i jednocześnie nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 3, traci możliwość korzystania ze zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia.

§ 8. Uchwały nie stosuje się :

- w zakresie określonym w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE), o którym mowa w § 4 uchwały;

- wobec podatników zalegających z zapłatą zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących dochód budżetu miasta Będzin;

- wobec budynków, w których wykonano remont elewacji bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r., przy czym prawo do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały trwa przez okres w niej przewidziany.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Krzysztof Dudziński


Uzasadnienie

Podstawą prawną podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub ich części położonych na terenie miasta Będzina, w których wykonano remont elewacji, jest art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zmianami). W świetle tego przepisu rada gminy posiada uprawnienia do wprowadzania w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. Celem niniejszej uchwały jest podniesienie atrakcyjności miasta dla mieszkańców, czy też osób odwiedzających miasto Będzin. W oparciu o przepisy przedmiotowej uchwały pragniemy zachęcić właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia remontów elewacji. Budynki mieszkalne wielorodzinne znajdujące się na terenie miasta Będzina będą mogły dzięki temu odzyskać estetyczny wygląd. Wynikający z projektu uchwały okres zwolnienia uzależniony jest od sposobu wykorzystywania nieruchomości, co uwarunkowane jest różnicą w stawkach podatku od nieruchomości. Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 1 roku dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast dla nieruchomości nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres ten wynosi 3 lata. Kwota zwolnienia przysługująca w związku z niniejszym projektem uchwały, stanowi równowartość tej części 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, jaka odpowiada udziałowi, jaki podatnik posiada w nieruchomości wspólnej. Aby podatnik mógł uzyskać prawo do zwolnienia winien złożyć wniosek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przedmiotowe zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że remont elewacji został zakończony po 31 grudnia 2014 roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2019 roku. Zwolnienie przysługujące przedsiębiorcom na mocy niniejszej uchwały, stanowi zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami) pomoc de minimis, która musi być udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Wskazane Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku, stąd niniejsza uchwała ograniczona jest czasowo do terminu obowiązywania wyżej wymienionego rozporządzenia.


Załącznik do Uchwały Nr X/74/2015
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1 do uchwały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe