Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 37/VIII/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm..), art. 211, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku ,poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2015 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Przychody ogółem

900 000,00

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

900 000,00

Wydatki ogółem

900 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

900 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

900 000,00

900 000,00

900 000,00

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 900 000,00, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu gminy z lat ubiegłych. Budżet Gminy po zmianach wyniesie:

- Dochody: 12 711 533,57

- Wydatki: 14 381 564,98

- Deficyt: 1 670 031,41

- Przychody: 1 938 447,41

- Rozchody: 268 416,00

§ 2. Dokonać przeniesień środków między działami:

- 010- Rolnictwo i łowiectwo

- 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

6 000,00

6 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

6 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

a) wydatki majątkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6 000,00

6 000,00

6 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i mostów

a) wydatki majątkowe

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 000,00

3 000,00

3 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,00

92195

Pozostała działalność

a) wydatki bieżące

1. dotacje na zadania bieżące

3 000,00

3 000,00

3 000,00

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 4 do uchwały nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach wprowadzonych w §§ 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 do uchwały nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie z dnia 21 stycznia 2015 roku po zmianach wprowadzonych w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37/VIII/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

Przychody ogółem

1 938 447,41

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

889 947,41

2.

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

1 048 500,00

Rozchody ogółem

268 416,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

54 216,00

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

214 200,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/VIII/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU 2015

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2015 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2015 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 386 556,41

1.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

12 000,00

2015/2015

Projekt

2.

600

60016

Przebudowa ul Dworcowej ul. Ogrodowej, ul. Wojska Polskiego i ul. Ligonia w Boronowie wraz z odwodnieniem

Budżet gminy

Dotacja z budżetu państwa

Razem

1 453 531,41

1 325 525,00

2 779 056,41

2015/2015

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności - Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

320 000,00

2009/2016

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Wykup

5

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Sportowa w Boronowie

Budżet gminy

5 000,00

2015/2015

Projekt

6.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

12 000,00

2015/2015

Projekt

7.

010

01010

Budowa oczyszczalni ścieków socjalno - bytowych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

1 000 000,00

2015/2017

Budowa

8.

600

60016

Odwodnienie ul. Różanej oraz utwardzenie i odwodnienie ul. Wiosennej w Hucisku

Budżet gminy

27 000,00

2015/2015

Projekt

9

800

80101

Monitoring Szkoły Podstawowej w Boronowie

Budżet gminy

10 000,00

2015/2015

Wykonanie

10.

600

60016

Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka

Budżet gminy

37 500,00

2015/2015

Projekt

11.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności w Boronowie

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Projekt

12.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

6 000,00

2015/2015

Projekt zamienny

13.

801

80101

Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej

Budżet gminy

7 000,00

2015/2015

Zakup

14.

010

01010

Zakup pomp na przepompownie

Budżet Gminy

20 000,00

2015/2015

Zakup

15.

010

01010

Zakup przyczepki do ciągnika

Budżet Gminy

4 000,00

2015/2015

Zakup

16.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie "projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907( ul. Częstochowska ) w Boronowie

Budżet gminy

40 000,00

2015/2015

Dotacja celowa na inwestycję - pomoc finansowa

17.

600

60013

projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907( ul. Częstochowska ) w Boronowie

Dotacja Województwo Śląskie

40 000,00

2015/2015

Projekt

18.

754

75404

Zakup samochodu dla policji

Budżet gminy

4 000,00

2015/2015

Wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup inwestycyjny

19.

900

90015

Dobudowa oświetlenia ul. Tartacznej i Słonecznej w Zumpach

Budżet gminy

3 000,00

2015/2015

Projekt


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 37/VIII/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

350 000,00

-

2.

Gmina Lubliniec

6 100,00

-

-

3.

Województwo Śląskie

40 000,00

-

4.

Gmina Koszęcin

3 000,00

Razem

49 100,00

350 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania/podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego

97 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

10 000,00

-

-

3.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

30 000,00

-

-

4.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

2 500,00

-

-

5.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

6.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia

4 000,00

-

-

7.

Przedszkole Prywatne "Krzyś" w Boronowie

595 000,00

-

Razem

146 500,00

595 000,00

-

Ogółem

195 600,00

945 000,00

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe