Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/165/15 Rady Miasta Chorzów

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Mieszkańcom ulic, na których wyznaczono płatne ciągi postojowe przysługuje prawo do zryczałtowanej opłaty za parkowanie wyłącznie jednego pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w godzinach określonych w § 2 ust. 2 na podstawie "karty mieszkańca" wydawanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie (zwanego dalej MZUiM), w wysokości 200 rocznie, upoważniającego do postoju w SPP. "Kartę mieszkańca" wyda się na okres 12 miesięcy liczonych w pełnych miesiącach.";

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dokumentami upoważniającymi do nabycia "karty mieszkańca" są dowód osobisty i dowód rejestracyjny wnioskującego, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o której mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2014 r. poz. 538) oświadczenie o zameldowaniu przy ulicy na której wyznaczono SPP oraz w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia - dodatkowo kopia tej umowy wyłącznie w zakresie umożliwiającym identyfikację stron umowy oraz jej przedmiotu.";

3) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających wymagane uprawnienia i parkujących pojazdy na stanowiskach postojowych oznaczonych znakiem D-18a wraz z tabliczką T-29.".

§ 2.

W Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Chorzowie stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

MZUiM - Miejski Zarząd Ulic i Mostów administrator SPP mający swą siedzibę w Chorzowie przy ul. Bałtyckiej 8A.";

2) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

karta parkingowa - dokument wydany na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 870).";

3) § 2 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

osób posiadające karty parkingowe parkujące pojazdy na stanowiskach postojowych oznaczonych znakiem drogowym D-18a wraz z tabliczką T-29.";

4) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Mieszkańcowi SPP będącemu właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego lub użytkującemu pojazd samochodowy na podstawie umowy leasingu, najmu lub użyczenia przysługuje prawo wykupienia "karty mieszkańca", wydawanej wyłącznie na jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.";

5) § 5 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

prawidłowo wypisanego wniosku o wydanie "karty mieszkańca" wraz z załącznikami:

- kserokopia dowodu osobistego wnioskującego,

- kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisanym wnioskującym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu,

- oświadczenie o zameldowaniu przy ulicy na której wyznaczono SPP , złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej o której mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2014 r. poz. 538),

- w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingu, najmu lub użyczenia -kserokopia tej umowy wyłącznie w zakresie umożliwiającym identyfikację stron umowy oraz jej przedmiotu.".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe