Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz doradców metodycznych w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3, oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 191 z późniejszymi zmianami ) po uzyskaniu opinii nauczycielskich organizacji związkowych

Rada Gminy Godów uchwala:

§ 1. Nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela wg poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

a.

do 3 oddziałów

6

b.

4 oddziały i więcej

1

2.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:

a.

do 7 oddziałów

6

b.

8 oddziałów i więcej

3

3.

Dyrektor zespołu szkół każdego typu liczącego:

a.

do 10 oddziałów

5

b.

11 oddziałów i wiecej

3

4.

Wicedyrektor zespołu szkół każdego typu:

a.

5 godzin wyższy od wymiaru godzin dyrektora

§ 2. Wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo.

§ 3. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajęć o 6 godzin.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XXXI/230/13 Rady Gminy Godów z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Godów jest organem prowadzącym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiazującą od dnia 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe