Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Godów

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godów w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1])), art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz.318) oraz art.12 § 4 i §10-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[2])) działając na wniosek Wójta Gminy Godów

Rada Gminy Godów
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r. tworzy się odrębny obwód głosowania.

§ 2. Numer obwodu, o którym mowa w § 1, jego granice oraz siedzibę obwodowej komisji do spraw referendum określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Godów i sołectwach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Tomas


Załącznik do Uchwały Nr IX/65/2015
Rady Gminy Godów
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Numer i granice odrębnego obwodu głosowania
oraz siedziba obwodowej komisji do spraw referendum w Gminie Godów

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

16

Część sołectwa Skrzyszów

Teren Domu Seniora Gwarek

Dom Seniora Gwarek

ul. Dębowa 13 c

44-348 Skrzyszów


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 558, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849 , 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe