Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.28.2015 Rady Gminy Goleszów

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Goleszów, ul. 1-go Maja 5, 43-440 Goleszów w terminie 14 dni:

1) od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 0007.81.2013 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Konecki


Załącznik do Uchwały Nr 0007.28.2015
Rady Gminy Goleszów
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe