Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/234/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt 2, 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz art. 12 § 4, § 10, § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Katowice

Rada Miasta Katowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., utworzyć na terenie miasta Katowice obwody głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym, ustalić następujące numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum:

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

149

Dom Pomocy Społecznej "Przystań"

ul. Adamskiego 22

Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Katowice

ul. Adamskiego 22

150

Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"

ul. Traktorzystów 42

Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Katowice

ul. Traktorzystów 42

151

"Senior Residence" Dom Pomocy Społecznej

ul. Pijarska 4

"Senior Residence" Dom Pomocy Społecznej

Katowice ul. Pijarska 4

152

"Senior Residence" Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę ul. Zabłockiego 26

"Senior Residence" Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę Katowice

ul. Zabłockiego 26

153

Hospicjum Cordis ul. Ociepki 2

Hospicjum Cordis Katowice ul. Ociepki 2

154

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

ul. Czempiela 1

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Katowice

ul. Czempiela 1

155

Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Głowackiego 10

Zakład Opieki Zdrowotnej Katowice

ul. Głowackiego 10

156

Szpital ul. Francuska 20-24

Szpital Katowice ul. Reymonta 8

157

Szpital ul. Sokołowskiego 2

Szpital Katowice ul. Sokołowskiego 2

158

Szpital ul. Ziołowa 45/47

Szpital Katowice ul. Ziołowa 45/47

159

Szpital ul. Medyków 14

Szpital Katowice ul. Medyków 14

160

Szpital ul. Markiefki 87

Szpital Katowice ul. Markiefki 87

161

Szpital ul. Korczaka 27

Szpital Katowice ul. Korczaka 27

162

Szpital ul. Raciborska 27

Szpital Katowice ul. Raciborska 27

163

Szpital ul. Strzelecka 9

Szpital Katowice ul. Strzelecka 9

164

Szpital ul. Józefowska 119

Szpital Katowice ul. Józefowska 119

165

Szpital ul. Warszawska 52

Szpital Katowice ul. Warszawska 52

166

Szpital ul. Panewnicka 65

Szpital Katowice ul. Panewnicka 65

167

Szpital ul. Ceglana 35

Szpital Katowice ul. Ceglana 35

168

Szpital ul. Morawa 31

Szpital Katowice ul. Morawa 31

169

Areszt Śledczy ul. Mikołowska 10a

Areszt Śledczy Katowice ul. Mikołowska 10a

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Katowice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe