Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 66/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kalety

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z poźn. zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta Kalety, po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach

Rada Miejska w Kaletach
uchwala:

§ 1.

Drogę, w której skład wchodzi działka o numerze geodezyjnym 2316/50 - km 2 Kalety, obręb Kalety w miejscowości Kalety, zaliczyć do kategorii dróg gminnych, jej przebieg oznaczony jest kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Eugeniusz Ptak


Załącznik do Uchwały Nr 66/VIII/2015
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe