Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 0007.VIII.34.2015 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt. 1 lit. a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z póz. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie targowiska w Zabełkowie przy ul. Nowej przy sprzedaży:

a) z samochodu ciężarowego lub osobowego w wysokości 15,00 zł,

b) z ręki, kosza z ziemi lub innego naczynia w wysokości 8,00 zł,

c) ze stoiska, lub stołu do dwóch metrów długości w wysokości 13,00 zł,

- za każdy następny rozpoczęty metr w wysokości 1,00 zł.

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Krzyżanowice poza miejscem określonym w § 1 przy sprzedaży :

a) z ręki, kosza, z ziemi lub innego naczynia, pojemnika 13,00 zł,

b) ze straganu, stoiska, samochodu, przyczepy oraz w pozostałych przypadkach w wysokości 17,00 zł,

§ 2. 1. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Opłatę targową dotyczącą sprzedaży poza targowiskami mieszczącymi się w Zabełkowie przy ul. Nowej można uiścić bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krzyżanowice.

§ 3. 1. Inkasentami opłaty targowej ustala się następujące osoby:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Barbara Kraiczek

Owsiszcze

2

Edyta Fichna

Krzyżanowice

3

Piotr Minkina

Owsiszcze

4

Józef Staś

Roszków

5

Ryszard Chrobok

Chałupki

6

Paweł Nawrat

Rudyszwałd

7

Andrzej Bulenda

Tworków

8

Roman Herber

Bieńkowice

9

Renata Fichna

Bolesław

10

Renata Krzyżok

Tworków

11

Koryna Błaszczok

Krzyżanowice

12

Alfred Krupa

Krzyżanowice

13

Michał Krzykała

Nowa Wioska

2. Za pobór opłaty targowej w miejscach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% zainkasowanej opłaty w okresie od 1 grudnia do 31 marca oraz w wysokości 6% zainkasowanej opłaty w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

3. Za pobór opłaty targowej w miejscach określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% zainkasowanej opłaty w okresie od 1 grudnia do 31 marca oraz w wysokości 10% zainkasowanej opłaty w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

4. Inkasenci przekazują wpływy z pobranej opłaty w całości do kasy Urzędu Gminy i jednocześnie rozliczają się z wydanych bloczków opłaty targowej w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca.

5. Ustala się, że płatność wynagrodzenia prowizyjnego, wymienionego w ust. 2 i 3, nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozliczenia się przez inkasenta z pobranych opłat i bloczków opłaty targowej.

§ 4. Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie sprzedaży:

1) w okolicach starego przejścia granicznego w Chałupkach w czasie organizowanych jarmarków staroci- targów rozmaitości,

2) na terenie, na którym odbywają się imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez Gminę Krzyżanowice lub jednostki organizacyjne gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXVI/66/2009 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej z późniejszymi zmianami

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Brunon Chrzibek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe