Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Tworóg

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zaliczenia ulic w sołectwie Połomia, gmina Tworóg do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenie ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.0.594) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 460), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnogórskiego:

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

1. Zalicza się do kategorii dróg publicznych gminnych ulice wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz ustala się ich przebieg zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Położenie dróg określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tworóg


Łukasz Ziob


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/2015
Rady Gminy Tworóg
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Lp.

Nazwa ulicy

Nr działki

Przebieg

Długość ulicy (mb)

Uwagi

P O Ł O M I A

1

Tylna

223 k.m. 3, 221 k.m. 3;

obr. Połomia

(# ul. Pyskowicka (2905 S) > ul. Tylna< ( do granicy działki 223 )

oraz

(# ul. Niepodległości ) > ul. Tylna< (# ul. Bytomska (3215S)

570

2

Niepodległości

224 k.m. 3,

225 k.m. 3,

228 k.m. 3,

385/246

k.m. 3;

obr. Połomia

(# ul. Słoneczna) > ul. Niepodległości< (# ul. Bytomska (3215 S)

oraz

(# ul. Tylna) > ul. Niepodległości< ( do granicy działek 224 i 228)

310

3

Pokoju

93/40 k.m. 1

obr. Połomia

(# ul. Bytomska (3215 S) > ul. Pokoju < (# ul. Tylna)

100

4

Wyzwolenia

218 k.m. 3;

obr. Połomia

(# ul. Bytomska (3215 S) > ul. Wyzwolenia < (# do końca zabudowań)

850

5

Słoneczna

382/232

k.m. 3;

obr. Połomia

(# ul. Pyskowicka (2905 S) > ul. Słoneczna< (# ul. Wyzwolenia)

1200

6

Szkarotki

89 k.m. 4;

obr. Połomia

(# ul. Bytomska (3215 S) > ul. Szkarotki < (do końca działki 89)

850


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/73/2015
Rady Gminy Tworóg
z dnia 29 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe