Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465) i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W uchwale nr III/17/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 dodaje się punkt 142:

Lp.

Inkasent

Obiekt, w którym świadczone są usługi
w zakresie zakwaterowania

142)

Pani Elżbieta Koryciorz prowadząca firmę pod nazwą Elżbieta Koryciorz

43-450 Ustroń, ul. Wierzbowa 20

Pokoje Gościnne "Nad Jarem"
43-450 Ustroń, ul. Wierzbowa 20

2) w § 3 ust. 1 punkty 110 i 113 otrzymują brzmienie:

110)

Pan Tomasz Kijko prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ALTOM S.C. Alina Kędzierska, Tomasz Kijko

43-450 Ustroń, ul. Lipowska 37A

Rezydencja Dolce Vita

43-450 Ustroń, ul. Lipowska 37A

113)

Pani Agnieszka Krzysztowska-Bakun

Ośrodek "Tulipan"

43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 21

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe