Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/83/2015 Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5b ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

W Statucie Młodzieżowej Rady Miasta stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu wprowadza się następujące zmiany:

1) §17 otrzymuje brzmienie:

1. Wybory zarządza Rada Miasta Ustroń w terminie 2 miesięcy kalendarzowych następujących po upływie kadencji Rady.

2. W przypadku niedokonania wyboru Rady na kolejną kadencję Rada Miasta Ustroń zarządza wybory na wniosek co najmniej 25 uczniów posiadających czynne prawo wyborcze, o którym mowa w §16."

2) §18 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Miasta Ustroń powołuje Miejską Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory do Rady. Miejska Komisja Wyborcza powołuje 3 Obwodowe Komisje Wyborcze.

2. Kandydatów na członków Miejskiej Komisji Woborczej zgłasza Prezydium Rady, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadku niedokonania wyboru Rady i niedziałania Prezydium Rady, Rada Miasta Ustroń powołuje Miejską Komisję Wyborczą spośród kandydatów zgłaszanych przez dyrektorów szkół znajdujących się na terenie Miasta Ustroń wymienionych w §19 pkt 1-3. Dyrektor każdej szkoły powinien zgłosić co najmniej 3 kandydatów, po uprzednich konsultacjach kandydatur z samorządem uczniowskim, z tym iż wśród kandydatów mogą być zgłoszeni również uczniowie będący mieszkańcami Miasta Ustroń, a uczący się w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się poza Miastem Ustroń."

3) §22 otrzymuje brzmienie:

Członek Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych nie może kandydować w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe