Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/101/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 25 czerwca 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 191 z późn.zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1. Określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wisła w wysokości:

1) nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach rewalidacji i indywidualnego nauczania - 28 godzin,

2) nauczyciele współorganizujący (wspomagający) kształcenie uczniów w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych - 28 godzin,

3) nauczyciele prowadzący zajęcia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie (co najmniej 50%), jak i dzieci z innych grup wiekowych - 22 godziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe