Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/103/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 25 czerwca 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.),

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2013r. poz. 3330 ze zm.) wprowadza się następującą zmianę: dodaje się ust. 2a w § 13 o treści:

Mieszkańcy Osiedla mogą dokonywać konsultacji społecznych części wydatków budżetowych dotyczących Osiedla w trybie "budżetu obywatelskiego", o którym mowa w uchwale Nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012r. poz. 4981 ze zm.).".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła .

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe