Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr SUO.5121.60.12015.AP Burmistrza Kłobucka; Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 18 czerwca 2015r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za pomoc społeczną udzieloną w postaci miejsca pobytu w ośrodku wsparcia, tj. Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a, działającym w ramach Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Tekst pierwotny

zawarte w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa, reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy - Ryszarda Stefaniaka,

zwaną dalej "Miastem",

a

Gminą Kłobuck reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Kłobuck - Jerzego Zakrzewskiego

zwaną dalej "Gminą".

Strony zawierają niniejsze Porozumienie na podstawie przepisów art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.157 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27.12.2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez gminę Częstochowa powierzonego zadania publicznego w zakresie zapewnienia dzieciom oraz osobom dorosłym z terenu innych gmin miejsc w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36 oraz Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie oraz uchwałą Nr 374/XXXIV/2006 Rady Gminy Miejskiej w Kłobucku z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie powierzania do realizacji zadań publicznych w zakresie zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Kłobuck miejsc w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu Ruchowo i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu Gminy Kłobuck miejsc w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Częstochowie

§ 1. Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:

1) Pani Wioletta Błaszczyk zam. Gmina Kłobuck, zwróciła się z prośbą o pomoc w formie miejsca pobytu w ośrodku wsparcia - Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie, przy ul. Focha 71a, działającym w ramach Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zwanego dalej "Domem", dla swojego niepełnosprawnego syna - Jakuba Błaszczyk,

2) pobyt w Domu będzie wynikał z decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Domu, a Miasto do niezwłocznego informowania o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków.

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w Domu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały 973/LIV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wynosi w dacie zawarcia niniejszego Porozumienia - 61,30 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 30/100) - dzienna stawka pobytu.

2. O zmianie wysokości odpłatności za dzień pobytu, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę.

3. Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w wyniku zmiany odpłatności następować będzie w terminie jednego miesiąca. W tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.

§ 4. 1. Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w drodze miesięcznych płatności dokonywanych, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.

2. Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.

§ 5. Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6. W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7. Porozumienie zawarte zostaje do końca 2016 r. z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2015 r.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9. Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 12. Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

Burmistrz Gminy Kłobuck


Jerzy Zakrzewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe