Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 297/2015 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 17 czerwca 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina

Tekst pierwotny

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu - Katarzyna Adamiec

zwanym w treści porozumienia "Powiatem",

a

Gminą Bestwina, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Bestwina - Artura Beniowskiego

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.595 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460), oraz Uchwały Nr 8/52/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr VI/49/2015 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przejęcia na podstawie porozumienia zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi leżącymi w granicach administracyjnych gminy Bestwina

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Bestwina.

§ 2. Powiat przekazuje a Gmina przejmuje do prowadzenia w 2015 roku zadanie zarządcy dróg powiatowych w zakresie utrzymania zieleni niskiej (koszenie traw) wzdłuż dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bestwina.

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania określonego w § 2 , w wysokości 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych 00/100).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto nr 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010 w terminie do 15.07.2015 roku.

3. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi w terminie do 15 listopada 2015 roku sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na wykonanie zadania określonego w § 2 oraz zwrotu niewykorzystanych środków.

4. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Wójt Gminy Bestwina - Artur Beniowski.

§ 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadania objętego porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

§ 7. Porozumienie zawarto na okres od dnia podpisania porozumienia do 31.10.2015 r.

§ 8. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, w przypadku braku rzetelności w wykonywaniu przez Gminę zadania przekazanego porozumieniem.

2. W czasie trwania porozumienia każda ze stron może go rozwiązać za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 9. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 11. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Katarzyna Adamiec

Wójt


mgr Artur Beniowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe