Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr SUO.5121.91.6.2015.AP Burmistrza Blachowni; Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 czerwca 2015r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

Tekst pierwotny

zawarte w Częstochowie pomiędzy:

Gminą Miastem Częstochowa,

reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy - Ryszarda Stefaniaka,

zwaną dalej "Miastem",

a Gminą Blachownia reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Blachownia - Sylwię Szymańską

zwaną dalej "Gminą".

Strony zawierają niniejsze Porozumienie na podstawie przepisów art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr 544/XXXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 2004 r. sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Częstochowa powierzonego zadania publicznego w zakresie zapewnienia dzieciom oraz osobom dorosłym z terenu innych gmin miejsc w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie oraz uchwałą Nr 85/XVI/2007 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie powierzania do realizacji zadań publicznych w zakresie zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Blachownia miejsc w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie oraz zapewnienia mieszkańcom z terenu Gminy Blachownia miejsc w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Częstochowie.

§ 1. Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, iż:

1) Pani Krzysztofa Kozak, zam. Gmina Blachownia, zwróciła się z prośbą o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej "Centrum", dla swojego niepełnosprawnego dziecka - Kuby Kozak,

2) dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i potrzebę rehabilitacji dziecka w Centrum,

3) kierownik Centrum wyraził zgodę i określił liczbę godzin rehabilitacji w wymiarze 2 godzin tygodniowo,

4) pobyt w Centrum będzie wynikał z decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni, a ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez kierownika Centrum.

§ 2. Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Centrum, w wysokości określonej Zarządzeniem nr 17/2015 z dnia 16.03.2015 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia, a Miasto do niezwłocznego informowania o każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w szczególności o opuszczeniu przez dziecko Centrum przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Centrum, wynosi w dacie zawarcia niniejszego Porozumienia - 31,26 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 26/100).

2. O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w Centrum, ustalonej zgodnie z Zarządzeniem, o którym mowa w § 2, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.

3. Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w wyniku zmiany odpłatności następować będzie w terminie jednego miesiąca od wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2. W tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.

§ 4. 1. Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będzie w drodze miesięcznych płatności dokonywanych, w terminie 14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.

2. Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.

§ 5. Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o których mowa w § 4 Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6. W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.

§ 7. Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez Kubę Kozak 18. roku życia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.

§ 9. Spory związane z realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.

§ 10. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

§ 11. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Miasta.

§ 12. Porozumienie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Miasto i Gminę.

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Ryszard Stefaniak

Burmistrz Gminy Blachownia


Sylwia Szymańska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe