Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w nawiązaniu do uchwały Nr XXXVIII/293/14 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy przyjętego uchwałą Nr XLII/341/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006r. dla potrzeb ustalenia inwestycji celu publicznego tj. przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie), po stwierdzeniu iż niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy, na wniosek Burmistrza Łaz

- Rada Miejska w Łazach

- uchwala -

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie)

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Plan dotyczy terenów o łącznej powierzchni 9,603 ha, dla których zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/293/14 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy przyjętego uchwalą Nr XLII/341/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006r. dla potrzeb ustalenia inwestycji celu publicznego tj. przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie), przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego pas terenu o szerokości 50 m (po 25 m na stronę, od osi projektowanego gazociągu), w granicach określonych na załączniku graficznym do tej uchwały.

2. Plan stanowią:

1) tekst uchwały, zwany dalej "tekstem planu";

2) załącznik graficzny nr 1 - w skali 1:2000, zwany dalej "rysunkiem planu".

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łazach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łazach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1) "uciążliwości"- należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców oraz stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

2) "przeznaczeniu terenu"- należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na poszczególnych terenach;

3) "rysunku planu"- należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1: 2000, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;

4) "terenie"- należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu;

5) "nieprzekraczalnej linii zabudowy"- należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynku, z tym że nadziemna część budynku nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii.

5. W odniesieniu do innych określeń użytych w niniejszej uchwale, a nie ujętych w §1 ust. 4, należy stosować definicje zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi.

§ 2. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) ZL - teren lasu;

5) RZ - teren użytków zielonych;

6) WS - teren wód powierzchniowych;

7) KDGP - teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego;

8) IG - teren infrastruktury gazowniczej;

9) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

10) projektowany gazociąg DN250 PN6,3 MPa.

2. Oznaczenia graficzne planu o charakterze informacyjnym:

1) granica gminy;

2) granica obrębu geodezyjnego;

3) granica obszaru korytarza ekologicznego "dolina Czarnej Przemszy" postulowanego do ochrony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy (OL), docelowo jako Obszar Chronionego Krajobrazu;

4) GZWP nr 454 (Olkusz-Zawiercie) (cały obszar mpzp);

5) złoże cynku i ołowiu Zawiercie II (cały obszar mpzp);

6) granica występowania udokumentowanych złóż kopalin surowców ilastych "Zawiercie" - poza obszarem opracowania;

7) granica strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu Dn250;

8) granica strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu;

9) granica pasa technologicznego od linii elektroenergetycznej;

10) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110kV;

11) kablowa sieć elektroenergetyczna średniego napięcia;

12) sieć wodociągowa;

13) sieć telekomunikacyjna;

14) oś projektowanej obwodnicy miasta Zawiercia (droga krajowa 78);

15) obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" §2 ust. 1 pkt 4-9 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" §4 ÷ §9 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) w zakresie lokalizowania reklam, na terenach MN dopuszczenie lokalizowania reklam:

a) wyłącznie na płaszczyznach elewacji budynków,

b) o powierzchni reklamowej mniejszej niż 2 m2 w granicach jednej działki budowlanej;

2) gazociąg należy realizować w wykonaniu podziemnym;

3) dopuszcza się nasadzenia zielenią wysoką na terenie IG w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;

4) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy na terenie 27.MN w odległości 8m od linii rozgraniczającej terenu 23.KDGP.

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

2) zakaz grodzenia w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu cieku wodnego;

3) na obszarze planu znajduje się korytarz ekologiczny "dolina Czarnej Przemszy", postulowany do ochrony jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy (OL), docelowo jako Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego ustala się:

a) zakaz lokalizowania zabudowy za wyjątkiem dróg i infrastruktury technicznej oraz urządzeń hydrologicznych,

b) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy bez prawa rozbudowy;

4) w zakresie ochrony akustycznej ustala się na terenie: MN maksymalny - dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

4. Na obszarze planu nie występują oraz nie wyznacza się obiektów i terenów wymagających ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 i art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) obszar planu znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych nr 454 (Olkusz-Zawiercie);

2) obszar planu znajduje się w zasięgu złoża cynku i ołowiu "Zawiercie II";

3) częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu strefy kontrolowanej od istniejącego gazociągu Dn250 o szerokości 30m (rok budowy 1972), w wypadku zagospodarowywania działek w jej zasięgu ustala się obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;

4) częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu przewidywanej strefy kontrolowanej projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o szerokości 6m (po 3m w każdą stronę od zewnętrznej ściany gazociągu), w wypadku zagospodarowywania działek w jej zasięgu ustala się obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;

5) nakaz zachowania pasa technologicznego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV o szerokości 30m (po 15 metrów z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), w wypadku zagospodarowywania działek;

6) w wypadku lokalizowania masztów nakaz uwzględnienia przepisów odrębnych z zakresu ruchu lotniczego dotyczących ochrony urządzeń pomiarowych służby państwowej;

7) na obszarze planu występują tereny drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego (oznaczone symbolami: 1.KDGP, 9.KDGP, 23.KDGP) pod inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym : pn. "Modernizacja (przebudowa, budowa nowych odcinków) dróg krajowych, tu DK 78", przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 68 poz. 2049 z dnia 27 lipca 2004 r.), stanowiące inwestycję pod nazwą: Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz - Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny, którą należy uwzględnić podczas projektowania gazociągu wysokiego ciśnienia Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie);

8) na obszarze planu występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w ich zasięgu obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa wodnego;

9) nakaz zapewnienia dostępu do wody oraz grodzenia przez właścicieli nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego;

10) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

11) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną;

12) na obszarze planu nie występują tereny i obszary górnicze.

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości;

2) minimalna powierzchnia działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 10 m2, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

3) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 3 m, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej;

4) kąt położenia granicy działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości w stosunku do pasa drogowego: w zakresie 00 - 1800 lub równolegle do istniejących podziałów sąsiednich działek;

5) dopuszcza się wydzielanie działek mniejszych niż określone w pkt 2 i 3 dla infrastruktury technicznej, dróg, regulacji granic oraz w celu polepszenia warunków zagospodarowania dla przyległej nieruchomości - polepszenie warunków zagospodarowania oznacza: zwiększenie powierzchni nieruchomości dla projektowanej lub istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej i dróg.

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizowanie oraz rozbudowę lub likwidację wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, o ile w ustaleniach szczegółowych nie zapisano inaczej;

2) ustala się prowadzenie prac w pobliżu słupów w sposób nienaruszający ich posadowienia oraz uziemień, w przypadku ich realizacji na obszarze objętym planem;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę: nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach własnych inwestorów,
poprzez odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu,

b) nakazuje się podczyszczanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych przed ich odprowadzeniem do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

5) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych:

a) zakazuje się odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu,

b) nakazuje się stosowanie rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zapobiegających przenikaniu ścieków nieoczyszczonych do gruntu i wód,

c) dopuszcza się stosowanie bezodpływowych zbiorników do czasu rozbudowy sieci kanalizacyjnej;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: ustala się realizację zasilania w wysokie, średnie i niskie napięcie w wykonaniu napowietrznym i kablowym;

7) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej: dopuszcza się realizację infrastruktury telefonii komórkowej, w tym wolno stojących masztów o wysokości:

a) w granicach korytarza ekologicznego "doliny Czarnej Przemszy": do 20m,

b) na pozostałym obszarze: do 35m;

8) w zakresie gospodarki odpadami:

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarowania odpadami,

b) gruz zagospodarować w obrębie działki;

9) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych i rowerowych na całym obszarze planu.

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:

1) na obszarze planu nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

10. Dla wszystkich terenów w obszarze objętym planem ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent).

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.ZL, 4.ZL, 5.ZL, 12.ZL, 20.ZL, 22.ZL, 25.ZL, 29.ZL, 31.ZL, 32.ZL, 34.ZL ustala się przeznaczenie: las.

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6.RZ, 8.RZ, 14.RZ, 15.RZ, 18.RZ, 19.RZ, 24.RZ, 28.RZ ustala się przeznaczenie: użytki zielone.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizowania budynków;

2) dopuszcza się lokalizowanie: sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej oraz dojazdów.

§ 6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7.WS, 10.WS, 17.WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.

1. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej,

b) budowli inżynierskich związanych z drogami,

c) budowli hydrotechnicznych.

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDGP, 9.KDGP, 23.KDGP ustala się przeznaczenie: droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizowanie:

a) chodników i ścieżek rowerowych,

b) urządzeń ochrony przed hałasem,

c) obiektów małej architektury,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) zieleni urządzonej i izolacyjnej;

2) dla terenu: 1.KDGP szerokość w liniach rozgraniczających - 24m;

3) dla terenu: 9.KDGP szerokość w liniach rozgraniczających - 21m ÷ 53m;

4) dla terenu: 23.KDGP szerokość w liniach rozgraniczających - 48m ÷ 51m.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.IG, 11.IG, 13.IG, 16.IG, 21.IG, 26.IG, 30.IG, 33.IG ustala się przeznaczenie:

1) teren infrastruktury gazowniczej;

2) teren dolesień.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nakaz prowadzenia gazociągu jako podziemnego;

2) zakaz lokalizowania budynków;

3) dopuszcza się lokalizowanie:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanych z zaopatrzeniem w gaz,

b) zieleni urządzonej,

c) dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej oraz dolesienia w strefie kontrolowanej gazociągu, w odległości zgodnej z przepisami odrębnymi z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 27.MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na danej działce;

2) dopuszcza się wyłącznie działalności usługowe spełniające wymogi ochrony środowiska, dla których nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3) dopuszcza się lokalizowanie:

a) budynków gospodarczych,

b) obiektów małej architektury,

c) dojazdów i dojść, miejsc do parkowania i garaży,

d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) zieleni urządzonej;

4) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w układzie wolno stojącym i bliźniaczym;

5) maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe) - 12m;

6) intensywność zabudowy działki budowlanej:

a) maksymalna - 0,1,

b) minimalna - 0,06;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 50%;

8) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 45%;

9) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°;

10) dla dachów o kącie nachylenia głównych połaci większym niż 20° ustala się obowiązek zachowania symetrii i jednakowych spadków głównych połaci;

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji:

a) minimalnie - 2 miejsca do parkowania na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi),

b) minimalnie - 1 miejsce do parkowania na 35m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na jeden lokal użytkowy,

c) wszystkie miejsca do parkowania oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy należy lokalizować w ramach działek budowlanych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada prawo do jej dysponowania,

d) realizowanie miejsc do parkowania w formie:

- wydzielonych miejsc do parkowania na powierzchni terenu,

- garaży wolno stojących oraz wbudowanych w bryłę budynku,

e) zapewnienie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ustawy o drogach publicznych.

3. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 500 m2.

4. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działek budowlanych wydzielonych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 500 m2;

2) minimalna szerokość frontów działek budowlanych wydzielonych w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 16 m.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łazach


Anna Staniaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/72/15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łazach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie), w okresie od 20 kwietnia 2015r. do 22 maja 2015r., oraz w terminie do dnia 5 czerwca 2015r. nie wniesiono uwag do projektu planu, w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199), które nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Łaz.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/72/15
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 29 czerwca 2015 r.

rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Łazach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199) Rada Miejska w Łazach ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez gminę i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) z:

1) dochodów własnych budżetu gminy,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Łaz.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Łazach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy dla potrzeb ustalenia inwestycji celu publicznego tj. przebudowa gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie)

Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej plan) obejmuje tereny o powierzchni ok 9,603 ha, w zakres których wchodzi pas terenu o szerokości ok. 50 m (po ok. 25 m na stronę, od osi projektowanego gazociągu). Trasa gazociągu przebiega w północnej części Miasta i Gminy Łazy, począwszy od istniejącego zespołu zaporowo-upustowego przez tereny leśne, przekraczając Czarną Przemszę i drogę wojewódzką nr 796, aż do granicy z miastem Zawiercie. Obecnie teren opracowania pełni funkcję leśną i miejscami rolną (łąki i pastwiska). Celem realizacji planu jest umożliwienie przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa, dzięki czemu zostanie zwiększona przepustowość istniejącego systemu przesyłowego gazu w obrębie województwa śląskiego oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego. Brak realizacji planu mógłby przyczynić się do braku możliwości przeprowadzenia niezbędnej modernizacji gazociągu, co mogłoby pociągać za sobą ryzyko wystąpienia awarii, a także postępujące straty przesyłu gazu. Nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na środowisko. Zmianie ulegnie powierzchnia terenu na skutek budowy gazociągu, oddziaływanie to jednak będzie miało charakter czasowy i wystąpi wyłącznie na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Uchwałę XXXVIII/293/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łazy przyjętego uchwałą Nr XLII/341/06 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 października 2006r. dla potrzeb ustalenia inwestycji celu publicznego tj. przebudowa gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie) wraz z prognozą odziaływania na środowisko Rada Miejskiej w Łazach podjęła w dnia 30 maja2014r.

Następnie wg art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Łaz kolejno:

ogłosił w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie w dniu 7 lipca 2014r. o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;

zawiadomił na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego
oraz prognozy oddziaływania na środowisko instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji koniecznych do ujęcia w prognozie oddziaływania na środowisko;

rozpatrzył złożone wnioski;

sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;

uzyskał wymagane ustawą opinie i uzgodnienia projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko;

ogłosił w dniu 13 kwietnia 2015r. o wyłożeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożył ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w okresie od 20 kwietnia 2015r. do 22 maja 2015r. oraz w dniu 18 maja 2015r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;

wyznaczył termin do 5 czerwca 2015r., w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogły wnieść uwagi dotyczące projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko;

podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wpłynęła jedna uwaga, która została uwzględniona;

zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) zapewnił udział społeczeństwu w opracowywaniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, poprzez ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, umożliwienie składania uwag i wniosków, wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz zorganizowanie publicznej dyskusji
nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Tym samym zostały zakończone prace związane ze sporządzeniem niniejszego planu miejscowego
oraz skompletowaniem dokumentacji planistycznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Mając na uwadze powyższe, przyjęcie przez Radę Miejską w Łazach niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe